LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

   

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS TEISMO MEDICINOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
2015 m. sausio 6 d. Nr. V-3
Vilnius
 
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 547 „Dėl Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavadinimo ir pavaldumo pakeitimo“ 2 punktu:
1. T v i r t i n u Valstybinės teismo medicinos tarnybos nuostatus (pridedama).
2. Į g a l i o j u Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorių, o jo nesant – jo funkcijas vykdantį kitą darbuotoją atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šių nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.
 
 
 
Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                   Rimantė Šalaševičiūtė
 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-3
 

VALSTYBINĖS TEISMO MEDICINOS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė teismo medicinos tarnyba (toliau – VTMT) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga.
2. VTMT paskirtis – teikti kokybiškas teismo medicinos paslaugas, atliekant teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus pagal teismų, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus.
3. VTMT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
4. VTMT yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. VTMT buveinės adresas – Vilnius, Didlaukio g. 86E.
5. VTMT yra išlaikoma iš valstybės biudžeto asignavimų, kitų valstybės pinigų fondų lėšų, taip pat gali būti finansuojama ir iš kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių.
6. VTMT turi interneto svetainę (www.vtmt.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
7. VTMT savininkė yra valstybė. VTMT savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija). Sveikatos apsaugos ministerija, kaip VTMT savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
7.1. tvirtina VTMT nuostatus;
7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia VTMT direktorių, nustato jo darbo užmokestį;
7.3. priima sprendimą dėl VTMT buveinės pakeitimo;
7.4. priima sprendimą dėl VTMT filialo (-ų) steigimo ir jo (-ų) veiklos nutraukimo;
7.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
7.6. nustato VTMT privalomas veiklos užduotis ir jų finansavimo bei įgyvendinimo tvarką;
7.7. tvirtina VTMT lėšų sąmatas;
7.8. skiria valstybės biudžeto lėšas VTMT išlaikyti, sąmatose, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintuose strateginiuose veiklos planuose, programose numatytoms priemonėms finansuoti;
7.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. VTMT nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.
 

II SKYRIUS 

VTMT veiklos tikslaS IR FUNKCIJOS

 

9. VTMT veiklos tikslai yra šie: 

9.1. teikti teismo medicinos paslaugas;
9.2. užtikrinti savo srities teismo ekspertų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, organizuoti jų kvalifikacijos teikimą bei dalyvauti rengiant teismo medicinos gydytojus;
9.3. bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis.
10. VTMT, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:
10.1. teikdama teismo medicinos paslaugas:
10.1.1. atlieka teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus pagal teismo, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų pavedimus;
10.1.2. VTMT teismo ekspertizių darymo nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka teismo medicinos tyrimus pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
10.1.3. kaupia ir tvarko teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams reikalingus informacinius duomenis, analizuoja mirties priežastis;
10.1.4. pagal kompetenciją vykdo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą;
10.1.5. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei užsienio valstybių teismo medicinos ekspertizės įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
10.2. užtikrindama savo srities teismo ekspertų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, organizuodama jų kvalifikacijos teikimą bei dalyvaudama rengiant teismo medicinos gydytojus:
10.2.1. rengia savo srities teismo ekspertus pagal teisinių žinių programą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, ir pagal specialiąsias teismo ekspertų rengimo programas;
10.2.2. sudaro, organizuoja ir ūkiškai bei techniškai aptarnauja teismo ekspertų kvalifikacijos komisiją;
10.2.3. sudaro tinkamas sąlygas savo srities teismo medicinos ekspertų, dirbančių VTMT, kvalifikacijai tobulinti;
10.2.4. sudaro tinkamas sąlygas teismo medicinos gydytojams rengti;
10.3. užtikrindama bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis:
10.3.1. suteikia mokslinę bazę mokslo ir studijų institucijų studentams, doktorantams, taip pat dėstytojams ir kitiems specialistams mokslinei veiklai;
10.3.2. pagal kompetenciją dalyvauja mokslinėse programose;
10.3.3. dalyvauja leidžiant mokslinius žurnalus, monografijas, vadovėlius ir kitus leidinius, organizuoja ir rengia konferencijas, seminarus specialių žinių panaudojimo klausimais;
10.3.4. rengia ir aprobuoja ekspertinių tyrimų metodikas, vadybos sistemos procedūras, pritaiko naujus mokslo ir technikos laimėjimus ekspertinėje praktikoje ir kuria naujas ekspertizių ir tyrimų rūšis;
10.3.5. rengia metodines rekomendacijas ir teikia metodinę pagalbą (informaciją) teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms teismo medicinos ekspertizės ir specialių žinių panaudojimo klausimais.
10.4. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su teismo medicinos ekspertize ir tyrimais, projektus, nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus ir prašymus bei atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
  

III SKYRIUS 

VTMT TEISĖS

  

11. VTMT, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:
11.1. užsiimti nuostatų nustatyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
11.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka naudoti, valdyti nustatyta tvarka perduotą turtą bei juo disponuoti;
11.3. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą VTMT funkcijoms atlikti;
11.4. naudoti VTMT teisėtus finansinius išteklius nuostatuose numatytiems veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms įgyvendinti;
11.5. suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;
11.6. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją, būtiną jos funkcijoms atlikti, iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų;
11.7. nustatyti ekspertinių tyrimų atlikimo procedūras;
11.8. nepažeisdama teisės aktų reikalavimų, naudoti teismo ekspertų darbo rezultatus;
11.9. teisės aktų nustatyta tvarka gauti pajamų iš kitų šaltinių;
11.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas.
12. VTMT turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.
  

IV SKYRIUS 

VTMT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  

13. VTMT veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamu metiniu veiklos planu, kuris skelbiamas VTMT interneto svetainėje, taip pat VTMT direktoriaus tvirtinamomis darbo tvarkos taisyklėmis, padalinių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais.
14. VTMT vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. VTMT direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.
15. VTMT direktorius gali turėti pavaduotoją (-ų), kurį (-iuos) jis teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų. VTMT direktoriaus pavaduotojas (-ai) yra tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) VTMT direktoriui, kuris nustato jo (jų) administravimo sritis ir paveda jam (jiems) atitinkamas funkcijas.
16. VTMT direktorius:
16.1. organizuoja VTMT darbą, kad būtų pasiekti VTMT tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
16.2. atstovauja VTMT Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
16.3. užtikrina, kad VTMT būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir VTMT nuostatų;
16.4. kasmet teikia Sveikatos apsaugos ministerijai VTMT metinę veiklos ataskaitą ir skelbia ją VTMT interneto svetainėje, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui pareikalavus, atsiskaito už VTMT veiklą;
16.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;
16.6. tvirtina VTMT padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
16.7. suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija tvirtina VTMT struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
16.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais priima į pareigas ir atleidžia iš jų darbuotojus, nustato darbo užmokestį, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
16.9. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro kvalifikacinę komisiją teismo eksperto kvalifikacijai suteikti, teismo eksperto kvalifikacijai patikrinti ir išduoto teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui pratęsti, sustabdyti, galiojimo sustabdymui panaikinti ar pažymėjimui pripažinti negaliojančiu;
16.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą VTMT vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
16.11. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
16.12. vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pavedimus, kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.
17. VTMT direktoriaus laikinai nesant, VTMT direktoriaus funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro paskirtas vienas iš VTMT darbuotojų.
18. VTMT direktoriaus pavaduotojas (-ai):
18.1. pagal jam (jiems) nustatytas administravimo sritis atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;
18.2. pagal jam (jiems) nustatytas administravimo sritis koordinuoja padalinių veiklą;
18.3. atlieka kitas jam (jiems) VTMT direktoriaus pavestas funkcijas.
 

V SKYRIUS 

VTMT vidaus administravimo kontrolė

 

19. VTMT finansų kontrolę atlieka VTMT direktoriaus paskirti darbuotojai.
20. VTMT valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. VTMT vidaus auditą atlieka ir jos metinio veiklos plano vykdymą vertina Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus audito padalinys teisės aktų nustatyta tvarka.
21. VTMT metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka VTMT direktorius.
  

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. VTMT reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
_________________