Projektas
Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Šiaulių skyriaus pastato renovavimas nacionaliniu lygiu


Trumpas projekto aprašymas

 

Projekto vykdytojas (pareiškėjas) - Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - VTMT) (ankstesnis pavadinimas - Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas).

Projekto įgyvendinimo vieta - Šiauliai, Lietuvos Respublika.
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projektui įgyvendinti skiriama iki 886 430,00 Lt (aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų trisdešimt litų), įskaitant PVM pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.
Projekto įgyvendinimo pradžia – projekto veiklos pradėtos vykdyti 2009 m. vasario 5 d., projekto „Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Šiaulių skyriaus pastato renovavimas nacionaliniu lygiu“ finansavimo ir administravimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros ir VTMT pasirašyta 2010 m. rugsėjo 23 d.
Projekto įgyvendinimo pabaiga - 2011 m. birželio 30 d.

 
Projekto tikslas – sumažinti VTMT Šiaulių skyriaus pastato, esančio adresu Kudirkos g. 99, Šiauliuose, suvartojamos šilumos ir elektros energijos sąnaudas, prailginti pastato naudingumo tarnavimo trukmę. Šiam tikslui įgyvendinti numatoma pakeisti langus ir lauko duris, apšiltinti stogą, sienas, cokolį, perdangą virš grunto, rekonstruoti šildymo sistemą, karšto vandentiekio sistemą, įrengti mechaninę oro vėdinimo sistemą su šilumogrąža ir pakeisti elektros instaliacijos bei apšvietimo sistemas. Šių priemonių įgyvendinimas leis sutaupyti apie 55 procentus šilumos energijos, įstaiga kasmet sutaupys apie 18,7 tūkstančių litų šildymo išlaidų. Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimas laikomas vienu iš svarbiausių tikslų, mažinant neigiamą poveikį aplinkai, todėl sumažėjus energijos sąnaudoms, bus sumažinta oro tarša