PATVIRTINTA
Valstybinės teismo medicinos tarnybos
2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-124

 

 

  

 

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ teisių įgyvendinimo ValstybinėJE TEISMO MEDICINOS TARNYBOJE aprašas
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja duomenų subjektų teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), įgyvendinimo tvarką Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (toliau - VTMT).
2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Reglamentu.
4. VTMT neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:
4.1. VTMT informacinėje sistemoje esantys duomenų subjektų asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslas ir baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas numatyti VTMT informacinės sistemos nuostatuose, VTMT informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose ir VTMT informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklėse;
4.2. buvusių ir esamų VTMT darbuotojų, dirbusių ir dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą / perkėlimą / atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir įspėjimus (iki 2017 m. liepos mėnesio – darbo drausmės pažeidimus), informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą, įėjimo/išėjimo registracijos duomenys, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti VTMT įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai), kurie tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;
4.3. pretendentų į VTMT darbuotojus (kai pareigybei užimti organizuojamas konkursas) asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, specialių kategorijų  asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu į darbuotojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti VTMT įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai), kurie tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;
4.4. atliekant vaizdo stebėjimą VTMT pastatuose, jai priskirtose teritorijose duomenų subjektų vaizdo stebėjimo duomenys (į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių duomenų subjektų vaizdo duomenys), kurie tvarkomi VTMT darbuotojų bei VTMT pastatų bei jiems priskirtoms teritorijoms, VTMT turto apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, saugumo užtikrinimo tikslu bei VTMT esančių asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugos tikslais;
4.5 asmenų, įeinančių į VTMT pastatą, įeinančių ar įvažiuojančių į saugomą teritoriją, asmens duomenys tvarkomi VTMT pastato ir teritorijos turto apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo, VTMT esančių asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugos tikslais;
4.6. asmenų iš kitų įstaigų, įmonių, organizacijų, visuomenės atstovų, besilankančių VTMT, asmens duomenys tvarkomi gerosios praktikos pasidalijimo, komunikacijos, VTMT veiklos viešinimo tikslu;
4.7. visuomenės informavimo priemonių ir viešosios informacijos rengėjų atstovų, besikreipiančių į VTMT, asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo tikslu;
4.8. asmenų, pateikusių VTMT skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo tikslu;
4.9. asmenų duomenys, kurie remiantis įstatymais tvarkomi administracinių, civilinių ar baudžiamųjų bylų, kuriose dalyvauja VTMT kaip proceso šalis arba kaip ekspertizės aktą/specialisto išvadą teikiantis ekspertas, specialistas, teisenoje, tvarkomi šios teisenos ir VTMT, kaip ekspertinės įstaigos, pavestų funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo tikslu;
4.10. fizinių asmenų, pateikusių viešojo pirkimo pasiūlymus VTMT, jai organizuojant ir atliekant viešuosius pirkimus, taip pat su VTMT sudariusių prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo ar kitas sutartis, asmens duomenys, o juridinių asmenų – jų darbuotojų, nurodytų sutartyse, asmens duomenys tvarkomi vidaus administravimo (viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, sutarčių vykdymo ir atsiskaitymo) tikslu;
4.11. mirusįjį laidojančių asmenų vardas, pavardė ir parašas, kurių apskaita vedama Medicininių mirties liudijimų, sudarytų Elektroninės sveikatos paslaugų bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos, išdavimo žurnale, įstaigai pavestų funkcijų įgyvendinimo ir vykdymo tikslu;
5. VTMT asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, ir e papunkčiuose nurodytais pagrindais arba asmens duomenų subjekto sutikimu.  Duomenų subjektų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas – VTMT, juridinio asmens kodas 191351330, buveinės adresas: Didlaukio g. 86E, Vilnius.
 
II SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR PRAŠYMŲ DĖL ŠIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
 
PIRMASIS SKIRSNIS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ DĖL JŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO VTMT TVARKA
 
6. Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:
6.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą VTMT;
6.2. teisę susipažinti su VTMT tvarkomais savo asmens duomenimis;
6.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
6.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
6.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
6.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
6.7. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
7. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti Aprašo 6 punkte nurodytas teises (išskyrus Aprašo 6.1 papunktyje nurodytą teisę), privalo asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašęs elektroniniu parašu) pateikti rašytinį prašymą (toliau - Prašymas). 
8. Prašymas turi būti pateikiamas VTMT valstybine kalba.
9. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiams palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo informacija, bei apie tai, kokią Aprašo 6 punkte nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.
10. Jeigu duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija duomenų subjektui taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.
11. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:
11.1. jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai VTMT darbuotojui, duomenų subjektas VTMT darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
11.2. jeigu Prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su Prašymu turi būti pateikiama notariškai ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
11.3. jeigu Prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, Prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
12. Duomenų subjektas Aprašo 6 punkte nurodytas teises turi teisę įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme įgyvendinti duomenų subjekto teises turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiams palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją (apie pridedamą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją nurodyti prašyme).
13. Kilus abejonių dėl prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikusio duomenų subjekto ar jo atstovo tapatybės, VTMT prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
14. VTMT turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. VTMT, pateikdama atsisakymą pateikti prašomą informaciją, privalo raštu nurodyti atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.
15. VTMT duomenų subjekto Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.
16. Aprašo 15 punkte nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų Prašymų skaičių. VTMT privalo per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos informuoti duomenų subjektą apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikti termino pratęsimo priežastis.
 
ANTRASIS SKIRSNIS
Teisės žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimas VTMT
 
17. Aprašo 6.1 papunktyje numatyta duomenų subjekto teisė įgyvendinama, informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą pateikiant:
17.1. VTMT interneto svetainėje www.vtmt.lt;
17.2. įrengiant informacinio pobūdžio lenteles apie vaizdo stebėjimą VTMT teritorijose / patalpose;
17.3. pateikiant informaciją VTMT esančiuose informaciniuose stenduose;
17.4. bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į VTMT.
18. VTMT turi teisę atsisakyti įgyvendinti Aprašo 6.1 papunktyje numatytą duomenų subjekto teisę arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu:
18.1. duomenų subjektas jau turi šią informaciją;
18.2. duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
18.3. asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės ir dėl šių priemonių duomenys negali būti atskleisti;
18.4. asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės.
 
TREČIASIS SKIRSNIS
Teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimas VTMT
 
19. Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su VTMT tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją apie:
19.1. asmens duomenų tvarkymo tikslus;
19.2. atitinkamas asmens duomenų kategorijas;
19.3. duomenų gavėjus arba jų kategorijas;
19.4. numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, jei tai yra įmanoma;
19.5. asmens duomenų šaltinius;
19.6. informaciją apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones, kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai taikytina).
20. VTMT atsakyme duomenų subjektui, be Aprašo 19 punkte nurodytos informacijos, privalo pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos).
21. Jeigu yra pateikiama tvarkomų asmens duomenų kopija, tai ji pateikiama taip, kad nebūtų daroma neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms (pavyzdžiui, jeigu, duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jame matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai ir duomenys turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinta galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis).
22. Jeigu, renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad:
22.1. VTMT tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, VTMT turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą Prašymą;
22.2. tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.
 
KETVIRTASIS SKIRSNIS
Teisės reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinimas VTMT
 
23. Jeigu duomenų subjektas nustato, kad VTMT yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu, kad VTMT ištaisytų tvarkomus netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis.
24. VTMT, gavusi Aprašo 23 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
25. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VTMT:
25.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaiso neišsamius ar netikslius asmens duomenis;
25.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdo duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugo tol, kol jie bus ištaisyti;
25.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoja:
25.3.1. duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;
25.3.2. duomenų gavėjus apie duomenų subjekto Prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).
 
PENKTASIS SKIRSNIS
Teisės reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisės būti pamirštam) įgyvendinimas VTMT
 
26. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:
26.1. asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;
26.2. atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;
26.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį (Aprašo septintasis skirsnis „Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas VTMT“) ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;
26.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
26.5. asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.
27. Duomenų subjekto Prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis (Prašyme turi būti nurodytas vienas iš Aprašo 26 punkte nurodytų pagrindų).
28. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) VTMT neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:
28.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;
28.2. įpareigojimu tvarkyti asmens duomenis pagal teisės aktus siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant įstaigai pavestas viešosios valdžios funkcijas;
28.3. kai tvarkyti duomenis būtina profilaktinės arba darbo medicinos tikslais, dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje ir specialių kategorijų duomenis;
28.4. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;
28.5. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius interesus.
29. VTMT, gavusi Aprašo 26 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
30. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VTMT:
30.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrina su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;
30.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdo duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
30.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoja:
30.3.1. duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis;
30.3.2. duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).
 
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
Teisės apriboti savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimas VTMT
 
31. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VTMT su Prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:
31.1. duomenų subjektas užginčija VTMT tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina asmens duomenų tikslumą;
31.2. yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;
31.3. jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir VTMT, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
31.4. duomenų subjektas pateikė Prašymą VTMT, kuriame išreiškė nesutikimą, kad VTMT tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina, ar šis duomenų subjekto Prašymas pagrįstas;
31.5. duomenų subjektas pateikia Prašymą ištrinti jo VTMT tvarkomus asmens duomenis ir nustatoma, kad Prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti nedelsiant. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.
32. VTMT, gavusi Aprašo 29 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
33. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VTMT:
33.1. apriboja duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;
33.2. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoja duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodo preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;
33.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo informuoja duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).
34. Kai yra priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, VTMT, prieš panaikindama apribojimą, privalo raštu informuoti duomenų subjektą.
 
SEPTINTASIS SKIRSNIS
Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas VTMT
 
35. Jeigu VTMT duomenų subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama įgyvendinti teisėtus VTMT interesus, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VTMT dėl nesutikimo, kad VTMT tvarkytų jo asmens duomenis.
36. VTMT, gavusi Aprašo 33 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
37. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VTMT ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja duomenų subjektą, kad jo Prašymas bus įvykdytas.
38. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, VTMT privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.
 
AŠTUNTASIS SKIRSNIS
Teisės į asmens duomenų perkeliamumą įgyvendinimas VTMT
 
39. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VTMT su Prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis bei turi teisę prašyti persiųsti VTMT tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:
39.1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:
39.1.1. duomenų subjekto sutikimu arba vykdoma sutartimi tarp VTMT ir duomenų subjekto;
39.2. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
39.3. duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė VTMT pats arba per atstovą;
39.4. duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.
40. Tam, kad būtų įgyvendintas Aprašo 39 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas, turi būti įgyvendintos visos Aprašo 39.1–39.4 papunkčiuose nurodytos sąlygos.
41. VTMT, gavusi Aprašo 39 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
42. Informacija gali būti pateikiama:
42.1. duomenų subjektui;
42.2. kitam duomenų valdytojui, jeigu:
42.2.1. duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad VTMT asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;
42.2.2. yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.
43. Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, VTMT nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. VTMT neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.
 
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
44. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos atlikti VTMT darbuotojams yra suteiktos teisės.                 
45. VTMT darbuotojai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis Reglamente nurodytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino atlikdami savo funkcijas ir pavedimus.
46. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi, įtraukiami į apskaitą, viešinami ir saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos parengtomis Vaizdo ir garso dokumentų išsaugojimo rekomendacijomis.
47. VTMT įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų, kad duomenys tvarkomi laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Apraše nustatytų reikalavimų.
48. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenų saugojimo terminai nustatomi VTMT kasmetiniame dokumentacijos plane. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti atitinkamam archyvui.
 

_________________

 

 

Informacija atnaujinta 2018-12-04