Kokybės politika

 

VIZIJA:
Kompetentinga, patikima inovatyvi teismo ekspertizės įstaiga, atitinkanti tarptautinių kokybės vadybos sistemų standartų reikalavimus, kurioje atliekamų tyrimų ir ekspertizių rezultatai pripažįstami tarptautiniu lygmeniu.
 
MISIJA:
Įgyvendinti valstybės politiką specialiųjų žinių panaudojimo srityje, atliekant teismo medicinos tyrimus ir ekspertizes pagal teismų, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, diegiant naujus tyrimo metodus ekspertinėje praktikoje, vykdant mokslo tiriamąją ir taikomąją bei metodinę veiklą teismo medicinos srityje.

VERTYBĖS: 
Profesionalumas ir kompetencija - esame savo srities specialistai ir kiekvieną užduotį atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Nuolat tobuliname savo žinias ir profesinius įgūdžius, pasitelkdami pažangiausią šalies ir tarptautinę teismo medicinos ekspertizės srities patirtį ir kūrybiškai taikydami ją praktinėje veikloje.
Nešališkumas ir objektyvumas - atliekame teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus vertindami objektyvius tyrimo duomenis, atsiribodami nuo galimos suinteresuotų šalių įtakos, savo darbe esame atsakingi, principingi ir pareigingi.
Konfidencialumas ir pagarba žmogui - laikomės asmens duomenų apsaugos ir informacijos konfidiencialumo principų, siekdami užtikrinti tinkamą bylos tyrimo proceso eigą įstatymų nustatyta tvarka. Esame jautrūs ir tolerantiški kito žmogaus situacijai ir nuomonei, gerbiame asmens privatumą ir užtikriname deramą pagarbą nukentėjusių asmenų bei jų artimųjų atžvilgiu.
Bendradarbiavimas - esame atviri bendradarbiavimui ir veikiame vieningai vardan bendro kilnaus tikslo - tarnauti teisingumui. Dalijamės žiniomis ir patirtimi, aptariame veiklos pasiekimus ir problemas, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam ieškodami optimaliausio sprendimo.
 
Kokybės vadybos sistemos atitiktis tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimams yra vienu iš kertinių elementų, padedančių užtikrinti optimalų teismo medicinos tyrimų ir ekspertizių užsakovų reikalavimų tenkinimą - tarptautinius standartus atitinkančią teismo medicinos tyrimų (ekspertizių) kokybę ir savarankiškųmą bei sutelkiančių Įstaigos darbuotojus bendram atsakingam darbui, siekiant užsibrėžtų tikslų.
Kokybės vadybos sistema apima nuolatinį Įstaigos valdymo struktūros, darbo metodų ir veiklos procesų tobulinimą bei optimizavimą, optimalų Įstaigos materialinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, Įstaigos veiklos kompetencijos, stabilumo ir prestižo užtikrinimą šalies ir tarptautiniu lygmeniu.