Valstybinės teismo medicinos tarnybos kokybės politika

 

 

VIZIJA:
Kompetentinga, patikima, inovatyvi teismo ekspertizės įstaiga, atitinkanti tarptautinių vadybos sistemų standartų reikalavimus, kurioje atliekamų tyrimų ir teismo ekspertizių rezultatai pripažįstami tarptautiniame lygmenyje.

MISIJA:
Įgyvendinti valstybės politiką specialiųjų žinių panaudojimo srityje, atliekant teismo ekspertizes ir tyrimus pagal teismų, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus, taikant ekspertinių tyrimų veikloje naujausius mokslo pasiekimus ir nustatytus teismo ekspertizėms ir tyrimams kokybės reikalavimus.

VERTYBĖS:
Profesionalumas ir kompetencija - esame savo srities specialistai ir kiekvieną užduotį atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Nuolat tobuliname savo žinias ir profesinius įgūdžius, pasitelkdami pažangiausią šalies ir tarptautinę teismo medicinos srities patirtį ir kokybiškai taikydami ją praktinėje veikloje.
Nešališkumas ir objektyvumas - atliekame teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus vertindami objektyvius tyrimo duomenis, atsiribodami nuo galimos suinteresuotų šalių įtakos, savo darbe esame nešališki ir objektyvūs, taip pat atsakingi, principingi ir pareigingi.
Konfidencialumas ir pagarba žmogui - laikomės asmens duomenų apsaugos ir informacijos konfidencialumo principų ir reikalavimų, siekdami užtikrinti tinkamą teismo medicinos ekspertų dalyvavimą bylos procese įstatymų nustatyta tvarka. Esame jautrūs ir tolerantiški kito žmogaus situacijai ir nuomonei, gerbiame asmens privatumą ir užtikriname deramą pagarbą nukentėjusiųjų asmenų bei jų artimųjų atžvilgiu.
Bendradarbiavimas - esame atviri bendradarbiavimui ir veikiame vieningai vardan bendro kilnaus tikslo - tarnauti teisingumui. Dalijamės žiniomis ir patirtimi, aptariame veiklos pasiekimus ir problemas, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam ieškodami optimaliausio sprendimo.

Vadybos sistemos atitiktis tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimams yra vienu iš kertinių elementų, padedančių užtikrinti optimalų teismo medicinos tyrimų ir ekspertizių užsakovų reikalavimų tenkinimą - tarptautinius standartus atitinkančią teismo medicinos tyrimų (ekspertizių) kokybę ir savalaikiškumą bei sutelkiančių Įstaigos darbuotojus bendram atsakingam darbui, siekiant užsibrėžtų tikslų.
Vadybos sistema apima nuolatinį Įstaigos valdymo struktūros, darbo metodų ir veiklos procesų tobulinimą bei optimizavimą, optimalų Įstaigos materialinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimą, Įstaigos veiklos kompetencijos, stabilumo ir prestižo užtikrinimą šalies ir tarptautiniame lygmenyje.
Įstaigos aukščiausioji vadovybė nustato pagrindines Įstaigos veiklos kryptis, kuriose yra keliami kokybės tikslai:

 • Prižiūrėti ir nuolat tobulinti vadybos sistemą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto reikalavimus.
 • Užtikrinti kokybišką ir savalaikį teismo medicinos tyrimų ir ekspertizių atlikimą, pateikiant užsakovams objektyvias, nešališkas, kompetentingas ir abejonių nekeliančias teismo medicinos tyrimų ir ekspertizių išvadas, tuo būdu siekiant maksimaliai tenkinti šių tyrimų ir ekspertizių užsakovų poreikius, užtikrinant informacijos konfidencialumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.
 • Tobulinti teismo medicinos tyrimų ir ekspertizių atlikimą, įsisavinant ir diegiant į praktinę ekspertinę veiklą naujausius tyrimo metodus, atitinkančius tarptautinių standartų reikalavimus, keliant teismo medicinos specialistų profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją šalies ir tarptautiniame lygmenyje.
 • Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių, savivaldybių, teisėsaugos ir teisėtvarkos, mokslo ir studijų institucijomis teikiant metodinę, mokslinę ir praktinę pagalbą, užtikrinant teismo medicinos ekspertų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą.


Siekdama įgyvendinti kokybės politiką, tikslus ir uždavinius Įstaigos aukščiausioji vadovybė įsipareigoja:

 • Užtikrinti, kad Įstaigos veikla nuolat atitiktų tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, tobulinti jos veiklą, aktyviai reaguojant į inovacinius pokyčius teismo medicinos ekspertinės praktikos, mokslinės ir technologijų plėtros srityse, atsižvelgiant į užsakovų poreikius ir laikmečio aktualijas;
 • Užtikrinti kokybišką ir savalaikį teismo medicinos paslaugų teikimą, atliekant teismo medicinos tyrimus ir ekspertizes griežtai laikantis nustatytų tyrimų (ekspertizių) metodikų ir vadybos sistemos procedūrų reikalavimų bei užtikrinant nešališkumą ir informacijos konfidencialumo laikymąsi;
 • Optimaliai naudoti turimus infrastruktūros ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinti jų plėtros galimybes;
 • Užtikinti tinkamą teismo medicinos specialistų (ekspertų) kvalifikaciją, profesionalumą, kompetenciją ir sudaryti sąlygas jų kvalifikacijai tobulinti;
 • Sudaryti tinkamas darbuotojų darbo sąlygas, užtikrinant tinkamos darbo aplinkos ir darbo vietų, aprūpintų būtina įranga ir priemonėmis, sukūrimą;
 • Užtikrinti visų Įstaigos darbuotojų susipažinimą su kokybės politika, dokumentais bei procedūromis ir jų taikymą praktinėje veikloje;
 • Valdyti rizikas;
 • Užtikrinti mokslo tiriamosios ir taikomosios veiklos galimybes, įsisavinant, kuriant ir diegiant į praktinę veiklą naujus pažangius tyrimo (ekspertizių) metodus ir technologijas;
 • Rengti rekomendacijas ir teikti metodinę pagalbą teismų, prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų darbuotojams specialiųjų žinių panaudojimo klausimais, organizuojant teisėsaugos pareigūnų mokymus, susitikimus, aptarimus ir diskusijas;
 • Užtikrinti tinkamos teismo medicinos ekspertų rengimo bazės sukūrimą ir jos panaudojimą rengiant aukštos kvalifikacijos teismo medicinos specialistus (ekspertus);
 • Stiprinti ryšį su teismo medicinos ekspertizių ir tyrimų užsakovais, reguliariai atliekant užsakovų nuomonių ir atsiliepimų tyrimą, sudarant sąlygas užsakovams teikti savo siūlymus ir pageidavimus el. paštu ir internetu, išsamiai analizuojant gautą informaciją ir numatant priemones kokybei gerinti;
 • Bendradarbiaujant su šalies ir tarptautinėmis teismo ekspertizės institucijomis bei dalyvaujant šios srities organizacijų veikloje, įsisavinti pažangią kolegų praktinę, mokslinę ir kitą su veikla susijusią patirtį, įgalinančią tobulinti Įstaigos teismo medicinos ekspertų ir kitų darbuotojų profesines žinias ir įgūdžius bei užtikinti aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teises aktais bei Įstaigos nuostatais.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-10-04