Pranešėjų apsauga

 

 

Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje (toliau – VTMT) galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, taip pat šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus, susijusius su Lietuvos Respublikos pranešėjų pasaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sritimis, mėginimą nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus gali pateikti asmenys, kurie informaciją apie pažeidimą sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių santykių su VTMT (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą.
Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.
2022 m. Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje, informacijos apie galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimus, susijusius su Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sritimis, mėginimus nuslėpti minėtus pažeidimus ar kitas grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus, negauta.

Pranešti galite apie VTMT

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • darbo pareigų pažeidimą;
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
  • mėginimą nuslėpti minėtus pažeidimus ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Valstybine teismo medicinos tarnyba
  • (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.


Pranešimo pateikimo būdai

  • Elektroniniu paštu: elektroninio pašto adresu [email protected] atsiųskite užpildytą pranešimo apie pažeidimą formą (atsisiųsti DOCX, PDF ) arba laisvos formos pranešimą, kuriame turite nurodyti, kad teikiate šį pranešimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, nurodykite jums žinomą informaciją apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes, fizinį ar juridinį asmenį (-is), kuris (-ie) galimai rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą arba yra siejamas (-i) su tuo pažeidimu, sužinojimo apie pažeidimą datą, taip pat nurodykite, ar apie šį pažeidimą jau pranešėte, jeigu pranešėte, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas, nurodykite savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, siejančius ar siejusius su Valstybine teismo medicinos tarnyba darbo santykius ar sutartinius santykius (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kitus ikisutartinius santykius, gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti. Jei įmanoma, prie pranešimo pridėkite  rašytinius ar kitokius turimus duomenis apie pažeidimą;
  • Paštu: paštu Valstybinei teismo medicinos tarnybai (adresu Didlaukio g. 86E, LT-08303 Vilnius) atsiųskite užpildytą pranešimo apie pažeidimą formą (atsisiųsti DOCX, PDF ) arba laisvos formos pranešimą, kuriame turite nurodyti, kad teikiate šį pranešimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, nurodykite jums žinomą informaiją apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes, fizinį ar juridinį asmenį (-is), kuris (-ie) galimai rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą arba yra siejamas (-i) su tuo pažeidimu, sužinojimo apie pažeidimą datą, taip pat nurodykite, ar apie šį pažeidimą jau pranešėte, jeigu pranešėte, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas, nurodykite savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, siejančius ar siejusius su Valstybine teismo medicinos tarnyba darbo santykius ar sutartinius santykius (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kitus ikisutartinius santykius, gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti. Jei įmanoma, prie pranešimo pridėkite  rašytinius ar kitokius turimus duomenis apie pažeidimą. Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti dedama žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  • Tiesiogiai: žodžiu, tiesiogiai atvykęs į Valstybinę teismo medicinos tarnybą (adresu Didlaukio g. 86E, Vilnius). Šiuo atveju kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens sutikimą, turi teisę užfiksuoti susitikimą – daryti pokalbio įrašą ir jį išsaugoti patvarioje laikmenoje, kurioje bus galima rasti ieškomą informaciją, arba užpildyti pranešimo apie pažeidimą nustatytą formą (atsisiųsti DOCX, PDF ) su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“. Asmeniui suteikiama galimybė patikrinti ir ištaisyti nurodytoje formoje pateiktą informaciją ir išreikšti savo sutikimą šią formą pasirašant.


Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Valstybinės teismo medicinos tarnybos korupcijos prevencijos specialistas (kompetentingas subjektas). Pavaduojantis asmuo – Žmogiškųjų išteklių specialistė, laikinai einanti Veiklos valdymo skyriaus vedėjos pareigas Gražina Sinicienė, tel. (8 5) 277 7273, el. paštas [email protected].
Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Aktualūs teisės aktai

 

 

Informacija atnaujinta 2023-02-03