VILNIAUS SKYRIUS

 

 

VTMT Vilniaus skyriaus veiklos tikslai:

1. teikti teismo medicinos paslaugas;

2. dalyvauti rengiant teismo medicinos gydytojus, sudaryti sąlygas teismo medicinos ekspertų ir kito personalo kvalifikacijos tobulinimui;

3. bendradarbiauti su mokslo, studijų, teisėsaugos ir kitomis  institucijomis.


VTMT Vilniaus skyrius atlieka šias funkcijas:

1. teikiant teismo medicinos paslaugas:

1.1. atlieka gyvų asmenų ir mirusiųjų kūnų bei jų dalių teismo medicinos ekspertizes pagal teismų nutartis ir tyrimus pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis bei fizinių ir juridinių asmenų prašymus;

1.2. dalyvauja teismo posėdžiuose, atlieka ekspertizes teismuose;

1.3. atlieka kompleksines ekspertizes kitose ekspertinėse įstaigose;

1.4. dalyvauja įvykio vietos apžiūrose, parodymų patikrinimuose įvykio vietoje ir kituose ikiteisminio tyrimo organizuojamuose procesiniuose veiksmuose ikiteisminio tyrimo pareigūnų reikalavimu;

1.5. dalyvauja organizuojant ir vykdant visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą);

1.6. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis  ekspertinės veiklos bei  kitais darbo veiklos  klausimais;

1.7. kaupia ir tvarko teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams reikalingus informacinius duomenis, analizuoja mirties priežastis;

2. rengiant teismo medicinos gydytojus, sudarant sąlygas teismo medicinos ekspertų ir kito personalo kvalifikacijos tobulinimui:

2.1. sudaro tinkamas sąlygas teismo medicinos ekspertų ir kito personalo kvalifikacijai tobulinti;

2.2. sudaro tinkamas sąlygas teismo medicinos gydytojams rengti;

3. Užtikrinant bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis:

3.1. pagal kompetenciją dalyvauja mokslinėse programose;

3.2. dalyvauja leidžiant mokslinius žurnalus, monografijas, vadovėlius ir kitus leidinius, organizuojant ir rengiant konferencijas, seminarus specialių žinių panaudojimo klausimais;

3.3. dalyvauja rengiant ir aprobuojant ekspertinių tyrimų metodikas, vadybos sistemos procedūras, pritaikant naujus mokslo ir technikos laimėjimus ekspertinėje praktikoje ir kuriant naujas ekspertizių ir tyrimų rūšis;

3.4. dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas ir teikia metodinę pagalbą (informaciją) teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms teismo medicinos ekspertizės ir specialių žinių panaudojimo klausimais;

3.5. dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose pagal VTMT sutartis su Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

4. Vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų bei VTMT direktoriaus Vilniaus skyriui nustatytas funkcijas, pavestas užduotis.