VALSTYBINĖS TEISMO MEDICINOS TARNYBOS PATARĖJAS

 

 

Vykdydamas savo pareigas, patarėjas atlieka šias funkcijas:

 • vykdo sisteminę Valstybinės teismo medicinos tarnybos efektyvumo analizę, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl galimų veiklos optimizavimo krypčių; teikia išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos efektyvumo bei siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės veiklos perspektyvų;
 • teikia racionalius pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos veiklos planų rengimo, veiklos gerinimo, infrastruktūros, viešųjų pirkimų, vadybos sistemos efektyvumo, informacinių sistemų ir programų kūrimo ir naudojimo, efektyvaus ir taupaus lėšų panaudojimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės rizikos vertinimo klausimais;
 • rengia įstaigos viešųjų pirkimų sutarčių projektus, derina juos su sutartis vizuojančiais darbuotojais, užtikrina, kad viešųjų pirkimų sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų;
 • pagal kompetenciją kontroliuoja, ar įstaigoje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimų;
 • direktoriui pavedus, dalyvauja įstaigos vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose;
 • dalyvauja rengiant kitus įstaigos sutarčių projektus;
 • rengiant kokybės vadybos dokumentus, vykdo kokybės vadybos dokumentų  atitikimo galiojantiems teisės aktams kontrolę;
 • direktoriui pavedus, rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;
 • direktoriui pavedus, atstovauja įstaigos interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;
 • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, darbuotojų pareiškimus, skundus, prašymus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • rengia direktoriaus įsakymų, įstaigos veiklą ir valdymą, vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų  projektus;
 • tiria arba dalyvauja tiriant darbuotojų darbo pareigų pažeidimus, rengia išvadas, konsultuoja darbuotojus teisės, susijusios su darbo funkcijomis,  klausimais;
 • kontroliuoja teismo procesinių dokumentų  gavimą elektroninėje teismų sistemoje;
 • pavaduoja juristą jo nebuvimo darbe metu (atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ir kt.);
 • teikia informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui savo kompetencijos ribose;
 • vykdo kitus direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir užduotis, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne mažesnę kaip dviejų  metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, civilinę, administracinę, baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, biužetinių įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą,  gebėti juos taikyti praktikoje;
 • turėti socialinių mokslų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnį (dvipakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) ;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir vieną užsienio kalbą B1 lygiu;
 • išmanyti dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius, analizuoti, sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos darbo kokybę.

 

Informacija atnaujinta 2018-11-28