VILNIAUS SKYRIAUS GYDYTOJAS RADIOLOGAS

 

 

Gydytojas radiologas, eidamas savo pareigas, atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja teismo medicinos radiologinės diagnostikos tyrimams atlikti būtinų procedūrų, instrukcijų, metodikų įsisavinimą, atnaujinimą, rengimą ir dalyvauja jas rengiant, tobulina darbo įgūdžius, įsisavina naują įrangą ir aparatūrą bei naudojasi ja įstaigos nustatyta tvarka;
 • užtikrina naudojamos radiologinės diagnostikos įrangos naudojimo kontrolę, atsižvelgiant į  technologinius, radiacinės saugos, teismo medicinos tyrimų organizavimo bei kitus darbo proceso reikalavimus;
 • atlieka radiologininius tyrimus įstaigos nustatyta tvarka;
 • analizuoja ir vertina radiologiniais tyrimo metodais atliktų ir konsultacijoms pateiktų tyrimų duomenis;
 • pildo radiologinių tyrimų įforminimo ir pagal kompetenciją kitą padalinio dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
 • tyrimų atlikimo metu kontroliuoja medicinos personalo, susijusio su radiologinių tyrimų  atlikimu ir konsultacijų teikimu, darbą ir tyrimo duomenų  įforminimą, perdavimą, išsiuntimą;
 • apie trūkumus darbe, darbo priemonių gedimus, radiacinės avarijos atvejus nedelsiant praneša padalinio vadovui arba jį pavaduojančiam  asmeniui, pagal būtinybę – atsakingam už radiacinę saugą įstaigoje asmeniui ir įstaigos vadovybei;
 • dalyvauja procesiniuose ikiteisminiuose ir teisminiuose veiksmuose ir savo kompetencijos ribose teikia objektyvią bei motyvuotą išvadą pagal jam pateiktus klausimus;
 • rengia mėnesio ir metines savo darbų ataskaitas, teikia joms reikalingą informaciją;
 • kontroliuoja darbo vietos ir darbo priemonių tinkamą sanitarinę higieninę būklę, vykdo kitus higieninius sanitarinius ir darbo saugos reikalavimus;
 • saugo jam pateiktas materialines vertybes (inventorių, darbo priemones, medžiagas ir kt.) ir dokumentus;
 • dalyvauja rengiant teismo medicinos gydytojus;
 • vykdo kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kokybės vadybos  sistemos dokumentus;
 • vykdo kitus padalinio vedėjo ar jį pavaduojančio darbuotojo bei įstaigos vadovybės teisėtus nurodymus ir tarnybines užduotis;
 • saugo informaciją, kuri jam tapo žinoma atliekant pareigas ir be įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens žinios tokios informacijos neteikia;
 • suderinęs su padalinio vadovu, kelia savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas įstaigos ar kitų institucijų organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir kituose  renginiuose pagal savo darbo specifiką;
 • gydytojas radiologas  privalo gerbti žmogaus teises, įstatymų nustatyta tvarka saugoti medicinines paslaptis, bendraujant su kolegomis vadovautis  tarpusavio pagarbos ir solidarumo principais, vengti nepagrįstos kritikos, neigiamos ar neobjektyvios informacijos skleidimo;
 • gydytojas radiologas turi būti geranoriškas ir pakantus žmonėms, nepaisydamas jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais ir kitų institucijų atstovais,  pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, aptarnaujant interesantus vengti grubaus, agresyvaus ir žeminančio elgesio, dėmesingai reaguoti į privačių asmenų ir organizacijų prašymus ir siūlymus;
 • gydytojas radiologas turi laikytis dorovingumo principo, saugoti nepriekaištingą darbuotojo reputaciją, elgtis sąžiningai, taktiškai atmesti nepagrįstus prašymus, nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
 • gydytojas radiologas gali savarankiškai pasirinkti radiologinių tyrimų metodus, gauti radiologiniams tyrimams ir konsultacijoms atlikti reikalingą papildomą informaciją ir medžiagą iš tyrimų ir konsultacijų užsakovų;
 • gali dalyvauti konkursuose pareigoms užimti  teisės aktų nustatyta tvarka;
 • kiekvieną dieną tikrina tarnybinį elektroninį paštą.


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities medicinos krypties išsilavinimą, gydytojo radiologo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo radiologo profesinę kvalifikaciją;
 • mokėti dirbti su radiologinės diagnostikos įranga ir gebėti gautų (pateiktų) tyrimų rezultatus įvertinti bei pritaikyti teismo medicinoje nagrinėjamų klausimų sprendimui;
 • žinoti radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktinėje veikloje;
 • vykdydamas savo pareigas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais,  įstaigos nuostatais,  darbo tvarkos taisyklėmis, Teismo ekspertizių darymo Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje nuostatais, kokybės vadybos sistemos reikalavimais, pareigybių aprašymais, direktoriaus įsakymais, kitais  įstaigos administracijos nurodymais;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
 • turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias bei gebėjimus dirbti kitomis ryšio ir  organizacinės technikos priemonėmis;
 • išmanyti dokumentų valdymo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus;
 • gebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus įvairiais profesiniais klausimais;
 • būti pareigingu, kruopščiu, darbščiu, nepriekaištingos reputacijos, dalintis darbo patirtimi su kolegomis, gebėti dirbti komandoje.