VILNIAUS SKYRIAUS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VADYBININKAS

 

 

Eidamas savo pareigas, sveikatos priežiūros vadybininkas atlieka šias funkcijas:

 • organizuoja skyriaus personalo darbą, ir skyriui deleguotų funkcijų atlikimą;
 • užtikrina skyriaus veiklos organizavimo funkcijas laikinai – dalį darbo dienos nesant skyriuje skyriaus vedėjo;
 • kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą, atsižvelgiant į darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir radiacinės saugos reikalavimų bei kitų teisės aktų laikymąsi, instruktuoja darbuotojus priešgaisrinės saugos, saugos ir sveikatos klausimais, atlieka tarnybinius patikrinimus, užtikrina darbo drausmės kontrolę skyriuje;
 • organizuoja specialistų išvykas į įvykio vietos apžiūrą, asmenų apžiūrą asmens sveikatos priežiūros ir kitose įstaigose ikiteisminio tyrimo pareigūnų reikalavimu, pagal kompetenciją konsultuoja juos įvykio vietos apžiūros ir kt. klausimais, vedėjo pavedimu vyksta į įvykio vietas mirusiųjų apžiūroms - pomirtinių (lavoninių) reiškinių ir kitų mirusiojo kūne nustatytų radinių fiksavimui ir pirminiam vertinimui;
 • dalyvauja rengiant įstaigos metinius planus;
 • dalyvauja rengiant įstaigos vadybos sistemos dokumentus, įgyvendina kokybės vadybos procedūrų ir instrukcijų diegimą praktikoje, organizuoja skyriaus personalo apmokymą pagal vadybos sistemos dokumentus, būtinų priemonių ir medžiagų įsigijimą, atnaujinimą ir priežiūrą;
 • kontroliuoja tyrimo duomenų dokumentinį įforminimą, specialisto išvadų ir ekspertizės aktų atlikimo ir išsiuntimo savalaikiškumą, tyrimo objektų saugojimą, išdavimą, naikinimą pagal įstaigoje nustatytą tvarką;
 • užtikrina skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo kontrolę, sudaro darbuotojų darbo organizavimo ir kitus grafikus pagal skyriaus veiklos specifiką, derina tai su skyriaus vedėju, konsultuoja kontroliuoja atsakingus darbuotojus, kai tokios  funkcijos jiems pavestos;
 • dalyvauja stebėsenoje bei įvertinant galimą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai, teikia siūlymus įstaigos administracijai bei dalyvauja būtinųjų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti rengime;
 • nustatyta tvarka teikia statistikos ir kitas privalomąsias atskaitomybės žinias, organizuoja periodinių (mėnesio, metų) darbo ir kt. ataskaitų rengimą;
 • pagal kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos rengimą, aprobavimą, organizuoja ir dalyvauja organizuojant naujų metodų kūrimą ir įdiegimą ekspertinėje praktikoje, vykdo mokslinę tiriamąją veiklą ir informacinę jos rezultatų sklaidą;
 • organizuoja skyriaus darbuotojų supažindinimą su dokumentais, užtikrina tinkamą ir savalaikį dokumentų funkcionavimą;
 • dalyvauja įstaigos korupcijos prevencijos ir kontrolės veikloje, pagal savo kompetenciją rengia įstaigos ir skyriaus veiklą bei valdymą reglamentuojančių dokumentų projektus, skyriaus vedėjo pavedimu atsako į fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, raštus bei vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus;
 • vykdo būtinų skyriaus veiklai darbo ir kitų materialinių priemonių (inventoriaus, darbo priemonių, medžiagų ir kt.) poreikio, įsigijimo, jų panaudojimo bei būklės kontrolę, dalyvauja atliekant skyriaus materialinių išteklių apskaitą bei organizuojant viešuosius pirkimus;
 • kiekvieną dieną tikrina tarnybinį elektroninį paštą;
 • vadovaujasi ir naudojasi teisėmis bei pareigomis, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį teismo medicinos srityje;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
 • vykdydamas savo pareigas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, kitais įstaigos veikloje taikomais teisės aktais,  įstaigos nuostatais,  darbo tvarkos taisyklėmis, Teismo ekspertizių darymo Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje nuostatais, vadybos sistemos reikalavimais, pareigybių aprašymais,  direktoriaus įsakymais, kitais  administracijos nurodymais.
 • turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias bei gebėjimus dirbti kitomis ryšio ir  organizacinės technikos priemonėmis;
 • išmanyti dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
 • turėti žinių darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais ir gebėti jas taikyti praktikoje;
 • gebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui ir įstaigos administracijai skyriaus veiklos ir su įstaigos veiklos organizavimu susijusiais klausimais;
 • būti pareigingu, kruopščiu, darbščiu, nepriekaištingos reputacijos, dalintis darbo patirtimi su kolegomis.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-03-05