VILNIAUS SKYRIAUS TEISMO MEDICINOS EKSPERTAS

 

 

Vykdydamas savo pareigas, ekspertas  atlieka šias funkcijas:

 • atlieka tyrimus ir ekspertizes pagal atitinkamą kvalifikaciją tam tikros rūšies ekspertizėms ir tyrimams atlikti per kuo trumpesnį laiką, siekiant kuo geriau tenkinti teisėsaugos institucijų poreikius;
 • užtikrina savalaikį ekspertizių ir tyrimų atlikimą, jei yra nustatyti konkretūs atlikimo terminai;
 • atlieka ekspertizes ir tyrimus nešališkai ir išsamiai, vadovaudamasis savo kompetencija, griežtai laikydamasis įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir įstaigoje patvirtintų tyrimų ir ekspertizių atlikimą reglamentuojančių norminių aktų bei metodikų;
 • užtikrina, kad ekspertiniai tyrimai būtų atliekami patvirtintais, patikrintais ir patikimais metodais, atitinkančiais kokybės vadybos standartus;
 • užtikrina specialisto išvadose ir ekspertizės aktuose pateiktų duomenų teisingumą;
 • kontroliuoja tyrimo duomenų dokumentinį įforminimą, specialisto išvadų ir ekspertizės aktų išsiuntimą, objektų likučių grąžinimą užsakovams ar atidavimą ištirtos biologinės medžiagos likučių saugojimui iki sunaikinimo pagal įstaigoje nustatytą tvarką;
 • informuoja teisėsaugos institucijas apie tyrimo metu nustatytus naujus duomenis, galinčius turėti įtakos objektyviai tiesai nustatyti;
 • saugo informacijos, kuri jam tapo žinoma atliekant pareigas, konfidencialumą ir be  padalinio vadovo žinios tokios informacijos neteikia;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka šaukiamas dalyvauja procesiniuose ikiteisminiuose ir teisminiuose veiksmuose kaip ekspertas ar specialistas ir savo kompetencijos ribose teikia objektyvią bei motyvuotą išvadą pagal jam pateiktus klausimus;
 • konsultuoja teisėsaugos institucijų darbuotojus savo kompetencijos ribose; dalyvauja tarnybiniuose patikrinimuose, tyrimų atlikimo metu kontroliuoja teismo medicinos personalo, susijusio su tyrimų ir ekspertizių atlikimu, darbą;
 • vykdo kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant įstaigos kokybės politiką ir tikslus;
 • dalyvauja rengiant kokybės vadybos dokumentus, naujas tyrimų metodikas, kontroliuoja jų diegimą ir vykdymą;
 • tobulina darbo įgūdžius, įsisavina naują įrangą ir aparatūrą bei efektyviai ja naudojasi;
 • suderinęs su darbdaviu, kelia savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudamas įstaigos ar kitų institucijų organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose pagal savo darbo specifiką;
 • dalyvauja rengiant teismo medicinos ekspertus, specialistus bei vidurinįjį medicinos personalą darbui;
 • vedėjo ar kito įgalioto asmens pavedimu dalyvauja mokant studentus bei teismo medicinos specialybės rezidentus;
 • rengia mėnesio ir metines savo darbų ataskaitas, padalinio vadovo pavedimu reguliariai  atsiskaito už atliktus darbus;
 • saugo jam patikėtas materialines vertybes (inventorių, darbo priemones ir kt.);
 • nedelsdamas informuoja padalinio vadovą ar kitą įgaliotą darbuotoją apie pastebėtus laboratorinių prietaisų, kitos įrangos bei darbo priemonių gedimus ir kitus trūkumus darbe;
 • kontroliuoja darbo vietos ir darbo priemonių tinkamą sanitarinę higieninę būklę, vykdo kitus sanitarinius higieninius ir darbo saugos reikalavimus;
 • teikia padalinio vedėjui ir įstaigos administracijai pasiūlymus dėl darbo organizavimo, darbo sąlygų gerinimo bei finansinių išteklių racionalaus panaudojimo, informuoja padalinio vedėją apie naujoves darbo priemonių bei technologijų rinkoje;
 • gali prašyti ir gauti papildomą informaciją, būtiną tyrimams atlikti, iš tyrimus siuntusių institucijų ir įstaigų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų teisės aktų nustatyta tvarka;
 • viešose vietose privalo laikytis visuomenėje pripažintų moralės normų ir vengti elgesio, kuris gali būti vertinamas kaip kenkiantis teismo medicinos eksperto ir įstaigos reputacijai bei mažinantis visuomenės pagarbą ir pasitikėjimą;
 • laikosi dorovingumo principo, saugoti nepriekaištingą darbuotojo reputaciją, laikytis duotos priesaikos, elgtis sąžiningai, taktiškai atmesti nepagrįstus prašymus, nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
 • turi būti geranoriškas ir pakantus žmonėms, neatsižvelgiant į jų asmens savybes, turtinę ar visuomeninę padėtį, mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais ir kitų institucijų atstovais;
 • turi pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, aptarnaujant interesantus vengti grubaus, agresyvaus ir žeminančio elgesio,  dėmesingai reaguoti į privačių asmenų ir organizacijų prašymus ir siūlymus;
 • vykdo kitus padalinio vedėjo ar kito atitinkamus įgaliojimus turinčio darbuotojo bei įstaigos vadovybės teisėtus nurodymus ir tarnybines užduotis bei kitas padalinio nuostatuose numatytas funkcijas;
 • kiekvieną dieną tikrina tarnybinį elektroninį paštą.


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities medicinos krypties išsilavinimą, teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją;
 • vykdydamas savo pareigas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais,  įstaigos nuostatais,  darbo tvarkos taisyklėmis, Teismo ekspertizių darymo Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje nuostatais, kokybės vadybos sistemos reikalavimais, pareigybių aprašymais, direktoriaus įsakymais, kitais  įstaigos administracijos nurodymais;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
 • turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias bei gebėjimus dirbti kitomis ryšio ir  organizacinės technikos priemonėmis;
 • išmanyti dokumentų valdymo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus;
 • gebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas,  teikti pasiūlymus įvairiais profesiniais klausimais;
 • būti pareigingu, kruopščiu, darbščiu, nepriekaištingos reputacijos, dalintis darbo patirtimi su kolegomis, gebėti dirbti komandoje.