VILNIAUS SKYRIAUS VEDĖJAS

 

 

Vedėjas, eidamas savo pareigas, atlieka šias funkcijas:

 • vadovauja padaliniui, organizuoja darbuotojų darbo funkcijų paskirstymą, skyriaus dokumentų valdymą, prižiūri darbų įvykdymo terminus, kontroliuoja darbo kokybę ir užtikrina darbo drausmę skyriuje, atsako už skyriaus veiklą ir valdymą, skyriaus veiklos ir darbo rezultatus;
 • dalyvauja rengiant įstaigos valstybės investicijų ir metinius veiklos planų projektus, rengia darbo ataskaitas, atsako už ataskaitų  pateikimo savalaikiškumą ir kontrolę;
 • skirsto darbo krūvį padalinio darbuotojams, atsižvelgiant į darbų eiliškumą, pobūdį, sudėtingumą bei darbuotojų kvalifikaciją;
 • užtikrina, kad tyrimai (ekspertizės) būtų atliekami įstaigoje patvirtintais metodais;
 • organizuoja padalinio  personalo aprūpinimą būtinomis darbo priemonėmis;
 • užtikrina savalaikį darbo laiko apskaitos žiniaraščių bei darbo grafikų pildymą, tvirtinimą ir jų pateikimą Personalo skyriui ir kanceliarijai;
 • derina darbuotojų atostogų grafikus taip, kad bet kuriuo metų laiku nebūtų sutrikdomas padalinio  darbas;
 • nustatyta tvarka teikia statistikos ir kitas privalomąsias atskaitomybės žinias, ruošia periodines (mėnesio, metų) darbo ataskaitas;
 • tiesiogiai dalyvauja ruošiant dokumentus įrangos, reikalingos padalinio darbui užtikrinti, pirkimui viešojo konkurso būdu;
 • užtikrina medžiagų ir kitų reikalingų darbo priemonių,  įrangos, užsakymą, atsižvelgiant į padalinio poreikius;
 • vykdo kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus, rengia padalinio darbuotojų  veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja įstaigoje rengiamose konferencijose, ruošia mokslinius pranešimus;
 • organizuoja naujų metodų kūrimo ir įdiegimo į praktiką procesą, naujos įrangos ir aparatūros aprobavimą, organizuoja darbuotojų apmokymą darbui su nauja įranga;
 • konsultuoja padalinio  ir kitus teismo medicinos ekspertus ar kitų padalinių darbuotojus profesiniais klausimais;
 • dalyvauja ruošiant rezidentus, teismo medicinos ekspertų kvalifikacijos kėlime, studentų praktiniuose mokymuose, rekomenduoja laboratorijos darbuotojus atestacijai;
 • įstatymo nustatyta tvarka atsako į teisėsaugos institucijų, juridinių ir fizinių asmenų žodinius bei raštiškus paklausimus dėl atliekamų ekspertizių ir kitų tyrimų;
 • kontroliuoja ir užtikrina darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą padalinyje;
 • kontroliuoja savalaikį padalinio darbuotojų sveikatos patikrinimą;
 • kontroliuoja padalinio higieninę būklę, tvarko dokumentus, susijusius su padalinio leidimu – higienos pasu;
 • kontroliuoja  naujų kokybės vadybos procedūrų rengimą ir diegimą į praktiką;
 • supažindina padalinio darbuotojus su įstaigoje rengiamais dokumentais, teisės aktais, vadovybės sprendimais bei užtikrina reikalaujamos dokumentacijos sklaidą;
 • vykdo einamąją finansinę kontrolę padalinyje;
 • nedelsdamas informuoja įstaigos administraciją apie išaiškintus darbuotojų veiklos trūkumus ir darbo drausmės pažeidimus,  imasi neatidėliotinų veiksmų pažeidimams pašalinti;
 • užtikrina padalinio materialinių vertybių (inventoriaus, darbo priemonių, medžiagų, piniginių lėšų ir kt.) racionalų naudojimą ir saugojimą;
 • saugo konfidencialią informaciją, kuri tapo žinoma atliekant pareigas;
 • dalį darbo krūvio skiria tyrimų (ekspertizių) atlikimui. Ekspertinio darbo apimtis priklauso nuo ekspertinio padalinio darbo pobūdžio, apimties, darbuotojų skaičiaus ir kitų padalinio vadovui pavestų užduočių apimties;
 • turi būti geranoriškas ir pakantus žmonėms, nepaisydamas jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais ir kitų institucijų atstovais,  pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, aptarnaujant interesantus vengti grubaus, agresyvaus ir žeminančio elgesio, dėmesingai reaguoti į privačių asmenų ir organizacijų prašymus ir siūlymus;
 • kiekvieną dieną tikrina tarnybinį elektroninį paštą;
 • vykdo kitus įstaigos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

Darbuotojui, einančiam šias pareigas, keliami tokie reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities medicinos krypties išsilavinimą, teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų teismo medicinos eksperto darbo patirtį;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
 • žinoti personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant vadovaujamo padalinio veiklą;
 • vykdydamas savo pareigas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais,  įstaigos nuostatais,  darbo tvarkos taisyklėmis, Teismo ekspertizių darymo Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje nuostatais, kokybės vadybos sistemos reikalavimais, pareigybių aprašymais, direktoriaus įsakymais, kitais  įstaigos administracijos nurodymais;
 • gerai išmanyti įstaigoje atliekamų tyrimų ir ekspertizių metodikas, specialiųjų žinių naudojimo nuostatus, gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti mokslinę ir kitą darbui būtiną informaciją bei rengti išvadas;
 • išmanyti dokumentų valdymo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus;
 • turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias bei gebėjimus dirbti kitomis ryšio ir organizacinės technikos priemonėmis;
 • būti pareigingu, kruopščiu, darbščiu, nepriekaištingos reputacijos, iniciatyviu, dalintis darbo patirtimi su kolegomis, gebėti dirbti komandoje.