VILNIAUS SKYRIAUS VYRESNYSIS MEDICINOS REGISTRATORIUS

 

 

Vyresnysis medicinos registratorius, eidamas savo pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • registruoja skyriuje gaunamus ir siunčiamus dokumentus, juos paskirsto skyriaus darbuotojams, paruošia išsiuntimui ar atidavimui užsakovams bei interesantams, VTMT vadovybei ir padaliniams, vykdo kitus korespondencijos tvarkymo darbus, dalykiškai ir mandagiai aptarnaujant besikreipiančius asmenis (skyriaus vedėjo ar jo įgalioto darbuotojo nurodymu gali būti pavesta vykdyti tik atskiras užduotis, diferencijuojant atliekamas funkcijas pagal skyriaus veiklos organizavimo būtinumą);
 • skyriuje užtikrina tinkamą mirusių tyrimų ir ekspertizių, gyvų asmenų tyrimų ir ekspertizių, pakartotinių, komisijinių, deontologinių tyrimų ir ekspertizių registrų pildymą, priimtų dokumentų apskaitą ir saugojimą, perdavimą, grąžinimą užsakovui, tyrimo ar ekspertizių paruošimą ir perdavimą archyvui, būtinų užsakomųjų, informacinių, lydimųjų ir kitų  dokumentų parengimą, atsižvelgiant į pavestųjų vykdyti funkcijų specifiką;
 • paruošia skyriaus darbuotojų darbo užduotims atlikti būtinus registrus, blankus, kitą atliekamų tyrimų ir ekspertizių duomenims registruoti bei pildyti dokumentaciją, technines priemones ir medžiagas, savalaikiai informuoja apie jų poreikį skyriaus vedėją ar kitą atsakingą darbuotoją, jeigu tai nepavesta kitiems darbuotojams;
 • organizuoja ir kontroliuoja mirusiųjų ir kitų tyrimų ar ekspertizių objektų priėmimą, jų išdavimą, mirusiųjų priėmimo ir išdavimo registrų, daiktinių įrodymų apskaitos dokumentų pildymą, kai vyresniajam medicinos registratoriui pavesta dirbti mirusių tyrimų raštinėje ir tokios funkcijos nepavestos kitam darbuotojui;
 • vykdo išduodamų medicininių mirties liudijimų apskaitą, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų apskaitą bei perdavimą teritoriniams civilinės metrikacijos ir policijos migracijos skyriams, neatsiimtų laidoti mirusių dokumentacijos tvarkymą, kai vyresniajam medicinos registratoriui pavesta dirbti mirusių tyrimų raštinėje ir tokios funkcijos nepavestos kitam darbuotojui;
 • priima iš užsakovų prašymus mokamoms paslaugoms, vykdo suteiktų paslaugų apskaitą, teikia interesantams informaciją apie teikiamas paslaugas;
 • skyriaus vedėjo ar jo įgalioto darbuotojo pavedimu dalyvauja teismo medicinos tyrimo ar ekspertizės atlikime, užrašo teismo medicinos eksperto diktuojamą tekstą, užpildo kitą dokumentaciją, teismo medicinos eksperto nurodymu rengia medicinos dokumentų duomenų išrašus, daro jų kopijas ir vykdo kitas su tuo susijusias funkcijas; 
 • užtikrina ėminių nugabenimą laboratoriniams tyrimams, jų paruošimą ilgalaikiam saugojimui, medicininių atliekų utilizavimo priežiūrą ir apskaitą, gaunamų, gaminamų reagentų, darbo, ūkinių ir kitų priemonių apskaitą, jų įsigijimo organizavimą ir kt., kai tai pavedama skyriaus  vedėjo ar jo įgalioto darbuotojo;
 • palaiko tvarką savo darbo vietoje – kabinete ar kitoje patalpoje, kuriuose atliekamos darbo funkcijos; prižiūri tvarką kitose patalpose, jeigu tai yra pavesta;
 • saugo jam pateiktas materialines vertybes (inventorių, darbo priemones, medžiagas ir kt.), dokumentus;
 • nedelsiant praneša apie darbo priemonių gedimus, darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos pažeidimus ir kitus trūkumus darbe skyriaus vedėjui arba jį pavaduojančiam ar jo įgaliotam darbuotojui, siekia išvengti minėtų nepageidaujamų veiksnių pats ir užkirsti kelią jų atsiradimui;
 • dalyvauja skyriuje vykdant įrenginių, matavimo priemonių, patalpų priežiūros ir būklės kontrolę ir nuolatinėje stebėsenoje pagal kokybės vadybos sistemos reikalavimus, kai pavesta – atlieka būtinus įrašus registruose, formose;
 • dalyvauja diegiant kokybės vadybos sistemą skyriuje ir įstaigoje;
 • kelia savo profesinę kvalifikaciją dalyvaujant įstaigoje organizuojamose priemonėse, skyriaus vedėjo leidimu (darbo laiku) išvykstant į kitų įstaigų rengiamas konferencijas, seminarus, mokymus, tobulinantis individualiai;
 • teikia siūlymus skyriaus vedėjui, įstaigos vadovybei dėl darbo organizavimo skyriuje, darbo funkcijų, metodų, darbo sąlygų gerinimo, informuoja apie naujoves darbo priemonių ir technologijų rinkoje, jeigu tai tapo žinoma;
 • apie tiesiogiai gautuosius pavedimus iš įstaigos vadovybės vyresnysis medicinos registratorius nedelsiant informuoja skyriaus vedėja, jo nesant  – jį pavaduojantį ar jo įgaliotąjį darbuotoją;
 • savo kompetencijos ribose vykdo skyriaus vedėjo, sveikatos priežiūros vadybininko, teismo medicinos ekspertų, vyresniojo laboranto teisėtus nurodymus atliekant skyriaus veiklos funkcijoms priskirtinas užduotis (rengti ir spausdinti raštus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, atostogų lapelius, ūkinės ir finansinės apskaitos dokumentus, ataskaitas, tvarkyti archyvą ir kt.);
 • kiekvieną dieną tikrina tarnybinį elektroninį paštą.


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos veiklą ir VTMT kompetencijai priskirtų klausimų reguliavimą;
 • turėti bazines kompiuterinio raštingumo žinias bei gebėjimus dirbti kitomis ryšio ir  organizacinės technikos priemonėmis;
 • išmanyti dokumentų valdymo principus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą;
 • būti pareigingu, kruopščiu, darbščiu, mokėti dirbti komandoje, dalintis darbo patirtimi su kolegomis.