VYRESNYSIS TEISMO MEDICINOS EKSPERTAS

 

Atliekamos funkcijos: 

 • Atlieka tyrimus ir ekspertizes pagal atitinkamą kvalifikaciją tam tikros rūšies ekspertizėms ir tyrimams atlikti per kuo trumpesnį laiką, siekiant kuo geriau tenkinti teismų ir teisėsaugos institucijų poreikius;
 • Užtikrina savalaikišką ekspertizių/tyrimų atlikimą, jei yra nustatyti konkretūs atlikimo terminai;
 • Vykdo kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus;
 • Atlieka ekspertizes ir tyrimus nešališkai ir išsamiai, vadovaudamasis savo kompetencija, griežtai laikydamasis įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir įstaigoje patvirtintų tyrimų/ekspertizių atlikimą reglamentuojančių norminių aktų bei metodikų;
 • Užtikrina Specialisto išvadose/ekspertizės aktuose pateiktų duomenų teisingumą;
 • Užtikrina, kad tyrimai būtų atliekami patvirtintais, patikrintais ir patikimais metodais;
 • Konsultuoja ekspertus, teisėsaugos institucijų darbuotojus savo kompetencijos ribose; dalyvauja tarnybiniuose patikrinimuose, tyrimų atlikimo metu kontroliuoja teismo medicinos personalo, susijusio su tyrimų/ekspertizių atlikimu, darbą;
 • Kontroliuoja tyrimo duomenų dokumentinį įforminimą, Specialisto išvadų/ekspertizės aktų išsiuntimą, objektų likučių grąžinimą užsakovams ar atidavimą ištirtos biologinės medžiagos likučių saugojimui iki sunaikinimo pagal VTMT nustatytą tvarką;
 • Informuoja teisėsaugos institucijas apie tyrimo metu nustatytus naujus duomenis, galinčius turėti įtakos objektyviai tiesai nustatyti;
 • Saugo informaciją, kuri jam tapo žinoma atliekant pareigas ir be padalinio vadovo žinios tokios informacijos neteikia;
 • Rengia naujas tyrimų metodikas, tobulina darbo įgūdžius, įsisavina naują įrangą ir aparatūrą bei efektyviai ja naudojasi; rengia kokybės vadybos dokumentus, kontroliuoja jų diegimą ir vykdymą;
 • Suderinęs su darbdaviu, kelia savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas VTMT ar kitų institucijų organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose pagal savo darbo specifiką;
 • Dalyvauja ruošiant teismo medicinos ekspertus, specialistus bei vidurinįjį personalą darbui;
 • Vedėjo ar kito įgalioto asmens pavedimu dalyvauja mokant studentus bei teismo medicinos specialybės rezidentus;
 • Lietuvos Respublikos procesų įstatymų nustatyta tvarka šaukiamas dalyvauja procesiniuose ikiteisminiuose ir teisminiuose veiksmuose kaip ekspertas/specialistas ir savo kompetencijos ribose teikia objektyvią bei motyvuotą išvadą pagal jam pateiktus klausimus;
 • Rengia mėnesio ir metines savo darbų ataskaitas, padalinio vadovo pavedimu reguliariai atsiskaito už atliktus darbus;
 • Saugo jam patikėtas materialines vertybes (inventorių, darbo priemones ir kt.);
 • Nedelsdamas informuoja padalinio vadovą ar kitą įgaliotą darbuotoją apie pastebėtus laboratorinių prietaisų, kitos įrangos bei darbo priemonių gedimus ir kitus trūkumus darbe; pavaduoja padalinio vadovą jo nebuvimo darbą metu (atostogų, laikinojo nedarbingumo, komandiruočių ir kt.)
 • Kontroliuoja darbo vietos ir darbo priemonių tinkamą sanitarinę higieninę būklę, vykdo kitus higieninius sanitarinius ir darbo saugos reikalavimus;
 • Viešose vietose privalo laikytis visuomenėje pripažintų moralės normų ir vengti elgesio, kuris gali būti vertinamas kaip kenkiantis teismo medicinos eksperto ir įstaigos reputacijai ir mažinantis visuomenės pagarbą ir pasitikėjimą;
 • Turi laikytis dorovingumo principo, saugoti nepriekaištingą darbuotojo reputaciją, laikytis duotos priesaikos, elgtis sąžiningai, taktiškai atmesti nepagrįstus prašymus, nesinaudoti kito asmens klaidomis ar nežinojimu;
 • Vykdo kitus padalinio vedėjo ar kito atitinkamus įgaliojimus turinčio darbuotojo bei įstaigos vadovybės teisėtus nurodymus ir tarnybines užduotis;
 • Turi būti geranoriškas ir pakantus žmonėms, nepaisydamas jų asmens savybių, turtinės ar visuomeninės padėties, mandagiai elgtis su kolegomis, pavaldiniais ir kitų institucijų atstovais, pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, aptarnaujant interesantus vengti grubaus, agresyvaus ir žeminančio elgesio, dėmesingai reaguoti į privačių asmenų ir organizacijų prašymus ir siūlymus;
 • Vykdo kitas padalinio nuostatuose numatytas funkcijas.
 • Padaliniuose, kuriuose dirba du ekspertai - vyresnysis teismo medicinos ekspertas ir teismo medicinos ekspertas, vyresnysis ekspertas vadovauja padaliniui, organizuoja darbuotojų darbo funkcijų paskirstymą, skyriaus dokumentų valdymą, prižiūri darbų įvykdymo terminus, kontroliuoja darbo kokybę ir užtikrina darbo drausmę skyriuje, atsako už skyriaus veiklą ir valdymą, skyriaus veiklos ir darbo rezultatus; vieno iš ekspertų nebuvimo darbe metu – atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kt., šie darbuotojai pavaduoja vienas kitą. 

 

Pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai: 

 • Šioms pareigoms priimamas asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją arba turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, tinkantį pasirinktai eksperto specializacijai; turi turėti ne mažesnį kaip trejų metų teismo medicinos eksperto darbo stažą;
 • Asmuo, siekiantis tapti teismo ekspertu, privalo atitikti Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo ir įstaigos veikloje taikomų norminių teisės aktų reikalavimus;
 • Gebėti savarankiškai priimti sprendimus, planuoti ir organizuoti darbą;
 • Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus įvairiais profesiniais klausimais;
 • Būti pareigingam, kruopščiam, darbščiam, nepriekaištingos reputacijos, dalintis darbo patirtimi su kolegomis;
 • Išmanyti dokumentų valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir gerai mokėti valstybinę bei nors vieną užsienio kalbą;
 • Mokėti dirbti Open Office programiniu paketu (vartotojo lygiu) bei kitomis ryšio ir organizacinės technikos priemonėmis.