PATVIRTINTA
Valstybinės teismo medicinos tarnybos
direktoriaus
2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-51

 

 

 

 

 

Valstybinės teismo medicinos tarnybos valdymo struktūra (schema)