PATVIRTINTA
Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 81-V
 

 

 
 
 
DOKUMENTŲ KOPIJŲ PARENGIMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMO VALSTYBINĖJE TEISMO MEDICINOS TARNYBOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS
 
1. Dokumentų kopijų parengimo Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – VTMT) išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja oficialių rašytinių, grafinių, garsinių regimųjų, kompiuterinės informacijos dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimą, kai pareiškėjų pageidavimu VTMT parengia oficialių dokumentų kopijas, nes nėra galimybės susipažinti su šių dokumentų originalais.
2. Dokumentų kopijos VTMT rengiamos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229) (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės) ir Dokumentų kopijų tikrumo patvirtinimo tvarkos, patvirtintos VTMT direktoriaus 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 68 (toliau -  Dokumentų kopijų tikrumo patvirtinimo tvarka) nustatyta tvarka.
3. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti oficialaus dokumento kopiją, turi pateikti VTMT atitinkamą prašymą, priklausomai nuo jo turinio, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) nustatyta tvarka.
4. Pareiškėjas prašyme privalo nurodyti, kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti. Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi.
5. Pareiškėjų prašymai VTMT registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230), nustatyta tvarka.
6. Oficialaus dokumento kopiją, suderinęs su tiesioginiu vadovu, rengia VTMT darbuotojas, kurio žinioje yra pareiškėją dominanti informacija arba VTMT direktoriaus ar jo įgalioto asmens atskiru pavedimu nurodytas darbuotojas.
7. Oficialaus dokumento kopija rengiama tik pareiškėjui iš anksto atlyginus VTMT išlaidas už jos parengimą ir pristačius apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
8. Dokumentų kopijų parengimo kainos Apraše nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu. Į kainas nėra įskaičiuoti banko mokesčiai už vietinius, tarptautinius mokėjimo pavedimus ar pašto paslaugas.
9. Pareiškėjas už kopijos parengimą sumoka į VTMT sąskaitą Nr. LT487044060001481685 SEB banke, banko kodas 70440, VTMT kodas juridinių asmenų registre: 191351330, nurodant įmokos kodą pagal miestus:
9.1. Alytaus poskyriui – 101;
9.2. Jurbarko poskyriui – 102;
9.3. Mažeikių poskyriui – 104;
9.4. Marijampolės poskyriui – 105;
9.5. Kėdainių poskyriui – 106;
9.6. Tauragės poskyriui – 107;
9.7. Ukmergės poskyriui – 108;
9.8. Utenos poskyriui – 109;
9.9. Vilniaus skyriui – 112;
9.10. Kauno skyriui – 118;
9.11. Klaipėdos skyriui – 121;
9.12. Šiaulių skyriui -124;
9.13. Panevėžio skyriui – 127;
10. Dokumentų kopijas tvirtina įgalioti VTMT darbuotojai Dokumentų rengimo taisyklėse ir Dokumentų kopijų tikrumo patvirtinimo tvarkoje nustatyta tvarka.
11. Nustatomos šios kopijų VTMT  parengimo kainos pagal Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 75-2294) nustatytas kainas, jas indeksavus vartotojų kainų indeksu 146,0, nurodytu Lietuvos statistikos departamento 2012 m. gruodžio 12 d. informaciniame pranešime Nr. 29 „Dėl dokumentų kopijų parengimo išlaidų indeksavimo“ (Informaciniai pranešimai, 2012-12-14, Nr. 100):
11.1. vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,21 lito;
11.2. vieno rašytinio, grafinio A3 formato lapo dokumento kopijos parengimas – 0,44 lito;
11.3. garsinio, regimojo, kompiuterinės informacijos dokumento kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai.
12. Šio aprašo 10 punkte nurodytas kainas kiekvienų metų sausio 1 d. VTMT indeksuoja pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą kainų indeksą. Indeksuotos kainos tvirtinamos aprašo pakeitimu, kurio projektą rengia ir teikia VTMT direktoriui Personalo skyrius ir kanceliarija.
13. Dokumentai rengiami nemokamai, kai vykdomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar valstybės įgaliotų asmenų prašymai, jiems atliekant funkcijas įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Rašytinių, grafinių A4, A3 formato lapų dokumentų kopijos (iki penkių lapų) parengiamos nemokamai pareiškėjams, gaunantiems socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353) nustatyta tvarka, pateikusiems atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą.
15. Lėšos, gautos už kopijų parengimą, priskiriamos VTMT pajamoms ir naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
__________________