PATVIRTINTA
Valstybinės teismo medicinos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2014 m gruodžio 1 d. įsakymu Nr.104-V

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO IR VIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų pasirašymo, vizavimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Įstaiga) teisės aktų, teisės aktais tvirtinamų dokumentų, įstaigoje rengiamų siunčiamųjų ir vidaus dokumentų pasirašymo ir vizavimo tvarką, atsižvelgiant į atsakingų darbuotojų kompetenciją.

2.   Apraše naudojamos sąvokos:

2.1. Teisės aktai – Įstaigos direktoriaus leidžiami įsakymai;

2.2. Teisės aktais tvirtinami dokumentai - nuostatai, reglamentai, tvarkų aprašai, pareigybių aprašymai, instrukcijos, taisyklės ir kiti dokumentai.

2.3. Įstaigoje arba Įstaigos padalinyje rengiami dokumentai:

2.3.1.  Siunčiamieji dokumentai – raštai, lydraščiai, pažymos, rekomendacijos, įgaliojimai ir kiti dokumentai, parengti oficialiame Įstaigos arba Įstaigos padalinio ar laboratorijos blanke ir turintys adresatą;

2.3.2. Vidaus dokumentai – protokolai, išvados, planai, aktai, pažymos, ataskaitos, charakteristikos, buhalteriniai ir kiti su vidaus veikla susiję dokumentai.

3.   Ekspertinis skyrius – Įstaigos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio skyriai.

4. Ekspertinis poskyris – Įstaigos Alytaus, Marijampolės, Jurbarko, Tauragės, Utenos poskyriai.

5. Laboratorija – Įstaigos Histologijos, Medicinos kriminalistikos, Serologijos ir DNR, Toksikologijos laboratorijos.

 

II. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS IR VIZAVIMAS

  

Pasirašymas

 

6.  Teisės aktai:

6.1. Dokumentą pasirašantis darbuotojas atsako už dokumente pateikiamų duomenų tikrumą bei dokumento turinio teisėtumą.

6.2. Parašo rekvizitą sudaro pasirašančio darbuotojo pareigos, parašas, vardas ir pavardė.

 

Pvz.: Direktorius                                (parašas)                                           Vardas, pavardė

 

6.3. Įstaigos direktoriui teikiami pasirašyti teisės aktų projektai ir teisės aktais tvirtinami dokumentai turi būti įforminti pagal Dokumentų rengimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus. Direktoriaus pavedimu teisės aktų projektus rengia padaliniai pagal kompetenciją. Teisės aktų projektų rengimą kontroliuoja padalinių vedėjai ir (ar) direktoriaus pavaduotojai pagal administruojamas veiklos sritis. Teisės aktų projektai turi būti vizuoti atsakingų  dokumentą rengusių darbuotojų ir, esant poreikiui, turi būti vizuoti Personalo skyriaus ir kanceliarijos vedėjo ir juristo. Už visų reikiamų vizų ant teisės akto ir teisės aktu tvirtinamo dokumento surinkimą atsako rengėjas.

6.4. Direktoriui teikiamas pasirašyti vienas teisės akto egzempliorius, kuriame turi būti visų jį rengusių darbuotojų vizos.

6.5. Teisės aktu tvirtinamų dokumentų - nuostatų, reglamentų, tvarkų aprašų, pareigybių aprašymų, instrukcijų, taisyklių ir kt. paskutinį lapą taip pat vizuoja darbuotojai pagal kompetenciją. Šie dokumentai turi būti pasirašyti, jei taip nustatyta kituose teisės aktuose.

6.6. Kai tipografiniu būdu pagamintoje teisės aktu patvirtintoje dokumento formoje įforminamą dokumentą pasirašo kitas asmuo, kurio pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė neatitinka formoje įrašytų, po jais rašomas (gali būti ranka) kitas parašo rekvizitas, pvz.:

 

Vedėjas                                                (parašas)                                        Vardenis Pavardenis

                                       

Vedėjo pavaduotojas                             (parašas)                                        Vardaitis Pavardaitis

 

6.7. Su teisės aktais ir teisės aktais patvirtintais dokumentais darbuotojai, kurie susiję su teisės akto ar teisės aktu tvirtinamo dokumento turiniu supažindinami:

6.7.1. pateikiant (išsiunčiant) popierinę dokumento kopiją, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas privalo būti supažindintas pasirašytinai. Už pasirašytinį supažindinimą ir susipažinimą su dokumentais atsako padalinio vadovas arba jo funkcijas vykdantis darbuotojas;

6.7.2. pateikiant (išsiunčiant) darbuotojui skenuotą dokumento kopiją elektroniniu paštu (jeigu darbuotojas neturi tarnybinio elektroninio pašto – dokumentas išsiunčiamas į padalinį, kurio vedėjas supažindina darbuotoją pasirašytinai su dokumento turiniu );

6.7.3. jeigu nėra galimybės darbuotojo supažindinti su dokumentais pateikiant (išsiunčiant) skenuotą dokumento kopiją elektroniniu paštu, į padalinį išsiunčiama popierinė dokumento kopija, su kuria darbuotojas supažindinamas pasirašytinai.

6.7.4. paskelbiant dokumentą VTMT serveryje.

Supažindinimo žyma rašoma po parašo rekvizitu esančiame dokumento laisvame plote arba dokumento paskutinio lapo kitoje pusėje kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

6.8. Kai su dokumentu turi susipažinti visi padalinio darbuotojai, darbuotojų supažindinimui naudojama kokybės vadybos procedūros P 4.3-01 „Dokumentų valdymas“ supažindinimo forma. Esant tarnybiniam būtinumui ir (ar) vadovybės (direktoriaus, pavaduotojų, padalinio vadovo ar kitų atsakingų asmenų) nurodymui, darbuotojai supažindinami ir su Įstaigos ar padalinio rengiamais dokumentais šio Aprašo  6.7 punkte nustatyta tvarka.

7. Įstaigos rengiami dokumentai:

7.1. Vidaus dokumentai:

7.1.1. Įstaigos direktoriui ar padalinio vadovui teikiami pasirašyti ar tvirtinti Įstaigos ar padalinio vidaus dokumentai - protokolai, išvados, planai, aktai, pažymos, ataskaitos, charakteristikos, buhalteriniai ir kiti su vidaus veikla susiję dokumentai turi būti įforminti pagal Dokumentų rengimo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus. Įstaigos rengiamieji dokumentai rengiami padaliniuose pagal kiekvieno padalinio kompetenciją. Už šių dokumentų parengimą atsako padalinio vadovas. Įstaigos direktoriaus parašu tvirtinami vidaus dokumentai turi būti pasirašyti dokumentą rengusių darbuotojų. Esant poreikiui, šiame punkte išvardinti dokumentai gali būti vizuoti ir kitų atsakingų pagal veiklos sritį darbuotojų.

7.1.2. Kai dokumentą pasirašo komisija, nurodomos pasirašančių asmenų pareigos komisijoje. Komisijos pirmininko vardas ir pavardė rašoma pirmoji. Jei teisės aktų nustatytais atvejais dokumentą pasirašo ir dalyvaujantys (kviestieji) asmenys, jie pasirašo po komisijos narių parašų. Prireikus parašo rekvizite gali būti nurodomos ir einamos pasirašančių asmenų pareigos, pvz.:

 

Komisijos pirmininkas                              (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius                              (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

Nariai

(Pareigos)                                                   (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

(Pareigos)                                                   (Parašas)                           (Vardas ir pavardė)

 

Dalyvaujantys (kviestieji) asmenys

(Pareigos)                                                   (Parašas)                           (Vardas ir pavardė)

(Pareigos)                                                   (Parašas)                           (Vardas ir pavardė)

 

7.1.3. Pasirašomas ir tvirtinamas vienas dokumento egzempliorius, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip.

7.2. Siunčiamieji dokumentai:

7.2.1.  Įstaigos direktoriui ar padalinio vadovui teikiami pasirašyti siunčiamieji dokumentai - raštai, lydraščiai, pažymos, rekomendacijos, įgaliojimai ir kiti dokumentai, parengti oficialiame Įstaigos arba padalinio blanke ir turintys adresatą turi būti vizuoti dokumentų rengėjų. Jeigu dokumentą rengia  direktorius ar padalinio vadovas, dokumentas siunčiamas tik su direktoriaus arba padalinio vadovo parašu.

7.2.2. Rengėjo nuoroda rašoma dokumento paskutinio lapo kairėje pusėje virš apatinės paraštės. Rengėjo nuorodoje vienoje eilutėje rašomas dokumentą parengusio darbuotojo vardas, pavardė, galimi ryšio duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas).

 

Pvz.: Vardenis Pavardenis, tel. (8 5)  77 777, el. p. vardenis.pavardenis@vtmt.lt.

 

7.2.3.  Dokumentuose, kuriuose yra rengėjo nuoroda, rengėjo vizą sudaro jo parašas ir data. Tokiu būdu vizuotas dokumento antrasis egzempliorius lieka Įstaigoje.

         

(parašas)

Pvz.: Vardenis Pavardenis, tel. (8 5)  77 777, el. p. vardenis.pavardenis@vtmt.lt.

         (data)

 

7.2.4. Jei dokumentas siunčiamas vienam adresatui, pagal adresatų sąrašą arba apibendrintiems adresatams, pasirašomas vienas nevizuotas siunčiamojo dokumento egzempliorius, vizuotas egzempliorius lieka įstaigoje kaip nurodyta 7.2.3 punkte.

7.2.5. Jei siunčiamasis dokumentas adresuojamas keliems įvardintiems adresatams, pasirašoma tiek egzempliorių, kiek yra adresatų.

7.2.6. Jei dokumento originalas nebus siunčiamas, pasirašomas vienas dokumento egzempliorius, vizas išdėstant kitoje lapo pusėje.

7.2.7.   Už visų reikiamų vizų ant siunčiamojo dokumento surinkimą atsako rengėjas.

8. Pasirašyti dokumentus, įformintus oficialiame Įstaigos blanke, turi teisę tik Įstaigos direktorius ir jo pavaduotojai (arba juos pavaduojantys darbuotojai). Kokybės vadybininkas turi teisę pasirašyti kokybės vadybininko blanke. Įstaigos direktoriaus pavaduotojai, pasirašo dokumentus, įformintus oficialiame Įstaigos blanke, susijusius su administruojama veiklos sritimi, kokybės vadybininkas – kokybės vadybininko blanke, susijusius su kokybės vadybos sritimi. Pasirašyti dokumentuose, įformintuose kitų Įstaigos struktūrinių padalinių oficialiuose blankuose, turi teisę tik struktūrinių padalinių vedėjai (arba juos pavaduojantys darbuotojai).

 

Vizavimas

 

9.  Dokumentą vizuojantis darbuotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su dokumento turiniu savo kompetencijos ribose ir jam pritaria.

10. Vizą sudaro darbuotojo pareigos, parašas, vardas, pavardė ir data. Paprastai dokumentą vizuojantis darbuotojas uždeda spaudą su duomenimis, sudarančiais vizą. Vizą rašyti ranka galima tik tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi spaudo.

11. Viza rašoma arba dedamas spaudas po parašo rekvizitu arba dokumento paskutinio lapo antroje pusėje kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:

 

Personalo skyriaus vedėjas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

12. Kai dokumento rengėjas vizuoja dokumentą, kuriame yra rengėjo nuoroda, rengėjas pasirašo virš šios nuorodos, data rašoma po rengėjo nuoroda.

 

 

Pvz.:  (Parašas)

(Rengėjo nuoroda)

(Data)

 

13.  Jei rengiamas tik vienas dokumento egzempliorius, vizos dėstomos kitoje lapo pusėje.

14.  Jei dokumente yra keletas vizų, jos rašomos greta arba viena po kitos.

15. Šis Aprašas nereglamentuoja teismo medicinos ekspertizių ir specialisto išvadų bei kokybės vadybos dokumentų  pasirašymo  tvarkos.

 

III. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS IR VIZAVIMAS PAGAL PAREIGYBES

 

16. Direktorius pasirašo:

16.1.  Įstaigos vardu sudaromas sutartis su kitomis institucijomis ir organizacijomis;

16.2.  Įstaigos rengiamus strateginius ir investicinius projektus;  

16.3.  teisės aktus;

16.4.  įgaliojimus darbuotojams atlikti tam tikrus veiksmus;

16.5.  Įstaigos rengiamus dokumentus bei kitus dokumentus;

16.6.  sudaromas darbo sutartis;

16.7.  teismo medikų asociacijos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus;

16.8. metines pajamų ir išlaidų sąmatas, jų įvykdymo ataskaitas, kitus finansinės atskaitomybės ir apskaitos dokumentus;

16.9. mokėjimo dokumentus: mokėjimo paraiškas, pavedimus, sąskaitas apmokėjimui daugiau 1500 eurų.

17. Nesant direktoriaus, šio Aprašo 16  punkte nurodytus dokumentus pasirašo  direktoriaus funkcijas vykdantis  darbuotojas.

18. Direktoriaus pavaduotojas ekspertizėms pasirašo:

18.1. Įstaigos rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su administruojama veiklos sritimi;

18.2.  visų įstaigos padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

18.3.  teismo medikų asociacijos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.

19. Direktoriaus pavaduotojas ekspertizėms vizuoja:

19.1. su įstaigos ekspertine veikla susijusias sutartis, sudaromas su kitomis institucijomis ir organizacijomis;

19.2.  darbuotojų prašymus ir padalinių vadovų teikimus, susijusius su ekspertiniu darbu;

19.3.  teisės aktus, susijusius su ekspertine veikla.

20. Nesant direktoriaus pavaduotojo ekspertizėms, šio Aprašo  18 ir 19 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja direktoriaus pavaduotojo ekspertizėms funkcijas vykdantis  darbuotojas.

21.  Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai pasirašo:

21.1. Įstaigos rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su administruojama veiklos sritimi;

21.2. tarptautinių ir Lietuvos projektų paraiškas bei su jų rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus;

21.3. mokslines ataskaitas ir mokslinių konferencijų planus;

22. Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai vizuoja:

22.1. su tarptautiniais ir Lietuvos projektais susijusias sutartis, sudaromas Įstaigoje;

22.2. įsakymus, susijusius su mokslinės veiklos ir plėtros klausimais;

22.3. mokslinio darbo ir teminius planus;

22.4. padalinių darbuotojų prašymus, susijusius su  moksline veikla;

22.5  Įstaigos rengiamus strateginius ir investicinius projektus;

22.6.  prašymus dalyvauti mokslo renginiuose bei mokslo projektuose;

22.7.  studentų mokslinės veiklos ir praktikos sutartis.

23. Nesant direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai, šio Aprašo 21 ir 22 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai funkcijas vykdantis  darbuotojas.

24. Vyriausiasis finansininkas  Finansų skyriaus vedėjas pasirašo:

24.1.  Įstaigos rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su Įstaigos finansine ir Finansų skyriaus veikla;

24.2. sąmatų projektus, finansinius projektus ir planus, finansines ataskaitas ir kitus apskaitos ir atskaitomybės dokumentus;

24.3. mokėjimo dokumentus;

24.4. Finansų skyriaus darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

25. Vyriausiasis finansininkas – Finansų skyriaus vedėjas vizuoja:

25.1.   Įstaigoje sudaromas sutartis, susijusias su finansiniais įsipareigojimais;

25.2. įsakymus priimant ir atleidžiant darbuotojus, įsakymus dėl priedų, priemokų ir darbuotojų tarnybinių atlyginimų bei kitus įsakymus, susijusius su įstaigos finansine veikla ir buhalterine apskaita;

25.3.  visus  Finansų skyriaus darbuotojų prašymus;

25.4.  paraiškas priemonėms, reagentams ir kt. įsigyti.

26. Nesant vyriausiojo finansininko, šio Aprašo 24 ir 25 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja vyriausiojo finansininko funkcijas vykdantis  darbuotojas.

27. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pasirašo:

27.1.  Įstaigos rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su Įstaigos ūkine ir Ūkio skyriaus veikla;

27.2.  visiškos ir ribotos materialinės atsakomybės sutartis su  darbuotojais;

27.3.  sąskaitas ir apyskaitas iki 1500 eurų;

27.4.  tiekėjų apklausos pažymas;

27.5.  pažymas apie atliktų darbų vertę ir atliktų darbų aktus;

27.6.  tarnybinių automobilių perdavimo – priėmimo aktus.

28. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams vizuoja:

28.1. visas su įstaigos ūkine veikla susijusias sutartis, sudaromas su kitomis institucijomis ir organizacijomis;

28.2. įsakymus dėl  darbuotojų komandiruočių, į kurias vykstama tarnybiniais automobiliais, ir įsakymus, susijusius su  ūkine veikla;

28.3. reprezentacinių išlaidų nurašymo aktus;

28.4. darbuotojų prašymus dėl išvykimo iš nuolatinės darbo vietos;

28.5. prekių ir paslaugų paraiškas.

29. Nesant direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, šio Aprašo 27 ir 28 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja  direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams funkcijas vykdantis  darbuotojas.

30. Kokybės vadybininkas pasirašo:

30.1. Įstaigos rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su Įstaigos kokybės vadybos sistema, įformintus kokybės vadybininko blanke;

30.2. vidaus audito ataskaitas;

30.3. neatitikčių protokolus;

30.4. prevencinių veiksmų planus;

30.5. pirkimų paraiškas.

31. Kokybės vadybininkas vizuoja:

31.1. įsakymus kokybės vadybos klausimais.

32. Nesant kokybės vadybininko, šio Aprašo 30 ir 31 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja  kokybės vadybininko funkcijas vykdantis  darbuotojas.

33.  Mokslo, plėtros ir analizės skyriaus vedėjas pasirašo:

33.1. Padalinio rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su Įstaigos strateginės veiklos, investicijų programų, mokslo, plėtros ir analizės skyriaus veikla;

33.2. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planus ir skyriaus susirinkimų protokolus.

33.3. Mokslo, plėtros ir analizės skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atostogų grafiką;

34.  Mokslo, plėtros ir analizės skyriaus vedėjas vizuoja:

34.1. su moksline ir mokymo veikla (rezidentų ir studentų, atliekančių praktiką Įstaigoje) susijusias sutartis, sudaromas su kitomis institucijomis ir organizacijomis;

34.2. įsakymus, susijusius su strateginės, investicijų programos ir  mokslo, plėtros, analizės ir kvalifikacijos kėlimo bei korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais;

34.3.  Mokslo, plėtros ir analizės skyriaus darbuotojų prašymus;

34.4. prašymus naudotis archyvine medžiaga mokslo tikslais.

35. Nesant  Mokslo, plėtros ir analizės skyriaus vedėjo, šio Aprašo 33 ir 34 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja  Mokslo, plėtros ir analizės skyriaus vedėjo funkcijas vykdantis  darbuotojas.

36. Personalo skyriaus ir kanceliarijos vedėjas pasirašo:

36.1.  Padalinio rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su Įstaigos personalo valdymu  ir personalo skyriaus ir kanceliarijos veikla;

36.2.  elektroniniu parašu pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

36.3.  Personalo skyriaus ir kanceliarijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

36.4.  pažymas apie  darbuotojų pareigas, darbo stažą, darbo laiką ir kt.

36.5.  Personalo skyriaus ir kanceliarijos susirinkimų protokolus;

36.6.  konkursų pareigoms eiti registre priimant pretendentų dokumentus;

36.7.  pirkimų paraiškas;

36.8.  tarnybinių patikrinimų išvadas.

37. Personalo skyriaus ir kanceliarijos vedėjas vizuoja:

37.1.  įsakymus su personalu ir personalo valdymo sritimi susijusiais klausimais;

37.2. visų padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atostogų grafikus;

37.3. visus Personalo skyriaus ir kanceliarijos darbuotojų prašymus, kitų Įstaigos darbuotojų prašymus savo kompetencijos ribose.

37.4. asmenų prašymus naudotis archyvine medžiaga.

38. Nesant Personalo skyriaus ir kanceliarijos vedėjo, šios tvarkos 36 ir 37 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja VTMT Personalo skyriaus ir kanceliarijos vedėjo funkcijas vykdantis  darbuotojas.

39. Informacinių technologijų skyriaus vedėjas pasirašo:

39.1. Įstaigos rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su Įstaigos informacinėmis technologijomis ir informacinių technologijų skyriaus veikla;

39.2.   Informacinių technologijų skyriaus susirinkimų protokolus;

39.3. Informacinių technologijų skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atostogų grafiką;

40. Informacinių technologijų skyriaus vedėjas vizuoja:

40.1.   įsakymus informacinių technologijų ir programavimo klausimais;

40.2. sutartis, susijusias su Įstaigos informacinėmis technologijomis ir informacinių technologijų skyriaus veikla;

40.3.  Informacinių technologijų skyriaus darbuotojų prašymus;

40.4. Įstaigos struktūrinių padalinių paraiškas kompiuterinės techninės ir programinės įrangos pirkimui.

41. Nesant Informacinių technologijų skyriaus vedėjo, šios tvarkos 39 ir 40 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja VTMT Informacinių technologijų skyriaus vedėjo funkcijas vykdantis  darbuotojas.

42. Ūkio skyriaus vedėjas pasirašo:

42.1. padalinio rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su Įstaigos ūkio skyriaus veikla;

42.2.  tarnybinių lengvųjų automobilių kelionių lapus;

42.3. Ūkio skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atostogų grafiką;

42.4. sąskaitas faktūras už gautas prekes ir paslaugas.

43.    Ūkio skyriaus vedėjas vizuoja:

43.1.  skyriaus darbuotojų prašymus;

43.2.  įsakymus ūkinės veiklos klausimais;

43.3. centrinės įstaigos darbuotojų paraiškas dėl tarnybinio automobilio skyrimo Vilniaus miesto ribose.

44. Nesant Ūkio skyriaus vedėjo, šio Aprašo 42 ir 43 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja  Ūkio skyriaus vedėjo funkcijas vykdantis  darbuotojas.

45. Ekspertinio skyriaus vedėjas pasirašo:

45.1.  ekspertinio skyriaus rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su

ekspertinio padalinio veikla;

45.2. ekspertinio skyriaus darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atostogų grafikus;

45.3. ekspertinio skyriaus ūkio išlaidų apyskaitas, inventorizacijos aktus, paraiškas, prekių perdavimo – priėmimo aktus;

45.4.  ekspertinio darbo ir kitas ataskaitas;

45.5.  kuro sunaudojimo apyskaitas ir kelionės lapus, jei padalinyje naudojamas tarnybinis

automobilis;

45.6. sąskaitas faktūras už gautas prekes ir paslaugas, ekspertiniame padalinyje išrašomas sąskaitas faktūras už atliktas paslaugas;

45.7.  ataskaitas apie teismo medicinos eksperto dalyvavimą tyrime;

45.8.  tarnybines užduotis;

45.9. jeigu ekspertinio skyriaus vedėjas yra įgaliotas - darbo sutartis su konsultantais, dalyvaujančiais tyrimų ar ekspertizių atlikime;

45.10. atliktų darbų ar gautų paslaugų aktus.

46. Ekspertinio skyriaus vedėjas vizuoja:

46.1.  visus skyriaus darbuotojų prašymus;

46.2.  įsakymus, susijusius su skyriaus veikla.

47. Nesant ekspertinio skyriaus vedėjo, šio Aprašo 45 ir 46 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja padalinio vedėjo funkcijas vykdantis darbuotojas.

48. Laboratorijos vedėjas pasirašo:

48.1.  laboratorijos rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su laboratorijos

 veikla;

48.2. laboratorijos darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atostogų grafikus;

48.3. laboratorijos ūkio išlaidų apyskaitas, inventorizacijos aktus, paraiškas, prekių perdavimo – priėmimo aktus;

48.4.   laboratorijos ekspertinio darbo ir kitas ataskaitas;

48.5. sąskaitas faktūras už gautas prekes ir paslaugas, laboratorijoje išrašomas sąskaitas faktūras už atliktas paslaugas.

49. Laboratorijos vedėjas vizuoja:

49.1. visus laboratorijos darbuotojų prašymus;

49.2. įsakymus, susijusius su laboratorijos veikla.

50. Nesant laboratorijos vedėjo, šio Aprašo 48 ir 49 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja laboratorijos vedėjo funkcijas vykdantis darbuotojas.

51. Ekspertinio poskyrio vyresnysis teismo medicinos ekspertas pasirašo:

51.1. ekspertinio poskyrio rengiamus dokumentus ir kitus dokumentus, susijusius su poskyrio veikla;

51.2. ekspertinio poskyrio darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, atostogų grafikus;

51.3. ekspertinio poskyrio ūkio išlaidų apyskaitas, inventorizacijos aktus, paraiškas, prekių perdavimo – priėmimo aktus;

51.4.  poskyrio ekspertinio darbo ir kitas ataskaitas.

51.5.  ataskaitas apie teismo medicinos eksperto dalyvavimą tyrime.

52. Ekspertinio poskyrio vyresnysis teismo medicinos ekspertas vizuoja:

52.1.  visus poskyrio darbuotojų prašymus.

53. Nesant ekspertinio poskyrio vyresniojo eksperto, šio Aprašo 51 ir 52 punktuose nurodytus dokumentus pasirašo ir vizuoja jo funkcijas vykdantis darbuotojas.

54. Ekspertiniame poskyryje, kuriame dirba vienas ekspertas, šis ekspertas pasirašo ir vizuoja šios tvarkos 51 ir 52 punktuose nurodytus dokumentus.

55. Ekspertinio poskyrio, kuriame dirba vienas teismo medicinos ekspertas, nebuvimo darbe metu (ligos, atostogų, komandiruočių atveju), dokumentus, išvardintus 51 punkte gali pasirašyti teismo medicinos laborantas arba medicinos registratorius.

56. Direktoriaus įsakymu gali būti nustatyta ir kita dokumentų rengimo ir pasirašymo tvarka ir numatyta kitų darbuotojų atsakomybė.

 

___________________________________________________