PATVIRTINTA
Valstybinės teismo medicinos tarnybos
direktoriaus 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-67
 

 

 

 

 

Valstybinės teismo medicinos tarnybos Informacijos, OFICIALIŲ DOKUMENTŲ gavimo IR PATEIKIMO, INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės teismo medicinos tarnybos informacijos, oficialių dokumentų gavimo ir pateikimo, informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480  „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešosios informacijos teikimą. 

2. Šis Aprašas reglamentuoja pareiškėjo teisę gauti iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos (toliau – įstaiga) informaciją, oficialius dokumentus, informacijos teikimą viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams. Įstaiga privalo teikti šią informaciją ir gali atsisakyti ją teikti tik teisės aktų ir šio Aprašo numatytais atvejais.

3. Šis Aprašas privalomas visiems įstaigos darbuotojams.

 

II SKYRIUS 

  INFORMACIJOS IR OFICIALIŲ DOKUMENTŲ GAVIMAS IR PATEIKIMAS

 

4. Informaciją ar oficialius dokumentus pareiškėjams teikia įstaigos direktoriaus paskirtas asmuo,  atsakingas už informacijos iš įstaigos teikimą, o taip  pat įstaigos darbuotojas ar  padalinio vadovas savo kompetencijos ribose. Įstaigos darbuotojas ar padalinio vadovas informaciją ar oficialius dokumentus pareiškėjams teikia tik suderinęs su įstaigos direktoriaus paskirtu asmeniu, atsakingu už informacijos iš įstaigos teikimą.

5. Pareiškėjas, norėdamas gauti iš įstaigos informaciją ar oficialų dokumentą, pateikia įstaigai prašymą. Oficialiems dokumentams gauti pateikiamas rašytinis prašymas. Prašymas gauti privačią informaciją pateikiamas šio Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka. Gavus žodinį prašymą, informacija teikiama, jeigu ji gali būti teikiama žodžiu, nepažeidžiant asmens ir įstaigos interesų ir nustatytos informacijos teikimo tvarkos ir jeigu asmuo nereikalauja pateikti jos raštu.

6.  Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai, pareiškėjui atvykus į įstaigą, siunčiami paštu ar per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

7. Prašyme turi būti nurodoma: pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo), kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti. Jeigu pareiškėjas konkrečiai žino, kokiame dokumente yra jį dominanti informacija, nurodo to dokumento pavadinimą. Jei dėl informacijos ar oficialaus dokumento gavimo kreipiasi pareiškėjo atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei pareiškėjas, kurio vardu jis kreipiasi.

 8. Jeigu prašyme yra ne visi šio Aprašo 7 punkte nurodyti duomenys,  įstaiga kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą. Informacijos pateikimo terminai skaičiuojami nuo tinkamai surašyto prašymo gavimo dienos.

9. Visais atvejais, jeigu į įstaigą kreipiasi pareiškėjo atstovas, tai prie prašymo turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

10. Pareiškėjas turi teisę gauti privačią informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama (pvz., jeigu nukentėjusysis arba nukentėjusiojo artimieji kreipiasi į įstaigą norėdami susipažinti su specialisto arba ekspertizės  išvada, tokios informacijos suteikti įstaiga neturi teisės ir dėl informacijos gavimo jie nukreipiami į tyrimą paskyrusią instituciją).

11. Prašymas privačiai informacijai apie save gauti pateikiamas raštu, nurodžius šio Aprašo 7 punkte numatytus duomenis. Pareiškėjas, prašydamas išduoti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Kreipdamasis dėl privačios informacijos bei pasiimdamas parengtą informaciją, pareiškėjas turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

12. Jeigu reikalaujamos informacijos ar oficialaus dokumento pateikimas pažeis kitų asmenų teises ir teisėtus interesus arba jei toks pateikimas yra ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, gali būti pateikiama tik ta informacijos (dokumentų) dalis, kuri nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų arba įstatymų nustatyta tvarka nėra ribojama.

13. Jeigu pareiškėjo reikalaujama informacija ar oficialus dokumentas yra kitoje įstaigoje, informaciją teikiantis darbuotojas apie tai pareiškėjui praneša ir jei prašymas yra rašytinis, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, jį persiunčia kitai kompetentingai įstaigai, o apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas. Jei pareiškėjas kreipėsi žodžiu, įstaiga iš karto turi informuoti pareiškėją ir nurodyti, į kokią įstaigą pareiškėjas turėtų kreiptis dėl pageidaujamos informacijos ir tos įstaigos duomenis ryšiui palaikyti. 

14. Jeigu informacija pagal įstatymus yra valstybinė, tarnybinė, komercinė paslaptis arba yra privati, ji nesuteikiama. Tai pranešama pareiškėjui ir nurodoma nesuteikimo priežastis.

15. Taip pat nesuteikiama ta informacija, kurią suteikti draudžia kiti įstatymai, nes jos suteikimas pakenktų valstybės saugumo ir gynybos interesams, užsienio politikos interesams, baudžiamajam persekiojimui bei pažeistų valstybės teritorinį vientisumą ar viešąją tvarką, kitų asmenų teises bei teisėtus interesus arba jos nepateikimas užkirstų kelią sunkiems teisės pažeidimams ar būtų labai svarbus apsaugant žmonių sveikatą bei moralę. Įstaiga atsisako suteikti informaciją pareiškėjui ir kitais teisės aktų numatytais atvejais.

16. Visais informacijos nesuteikimo atvejais turi būti įsitikinta, kad tai yra būtina demokratinėje visuomenėje ir, siekiant apsaugoti 15 punkte išvardintus interesus, yra svarbiau už pareiškėjo teisę gauti informaciją.

17. Jei suteikti informaciją atsisakoma, pareiškėjui raštu nurodomi tokio atsisakymo motyvai, nurodant tokio veiksmo apskundimo tvarką.

18. Informacija arba oficialus dokumentas pareiškėjui arba jo atstovui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos.

19. Jeigu prašoma daug ir sudėtingos informacijos, įstaigos direktorius turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pareiškėjui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis.

20. Jeigu pareiškėjas prašo pateikti oficialų dokumentą, jam turi būti sudaroma galimybė susipažinti su to dokumento originalu. Jeigu tam galimybės nėra, parengiama dokumento kopija arba išrašas. Už dokumentų kopijų parengimą pareiškėjas atlygina išlaidas įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka.

21. Pareiškėjas, jei jo nuomone pateikta informacija yra neteisinga ar neišsami, ar informacijos nesuteikimo atveju  turi teisę apskųsti įstaigos veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

22. Įstaiga gali teikti informaciją apie savo veiklą,  jeigu tokia informacija nėra valstybės, tarnybos ar profesinė paslaptis, apibrėžta teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Prašymai gauti informaciją ar oficialius dokumentus, taip pat atsakymai į juos registruojami pagal dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus atskirame registre, kuris laikomas įstaigos struktūriniame padalinyje, atsakingame už dokumentų valdymą.

 
III SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS

 

24. Informaciją apie įstaigos veiklą viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams (toliau - visuomenės informavimo priemonių atstovai) teikia įstaigos darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą ir viešuosius ryšius arba kitas paskirtas asmuo (toliau – viešųjų ryšių specialistas).

25. Informaciją apie įstaigos veiklą visuomenei ir visuomenės informavimo priemonių atstovams taip pat gali teikti įstaigos direktorius, ar kitas įstaigos darbuotojas, suderinęs su direktoriumi. Nesuderinęs su įstaigos direktoriumi, darbuotojas neturi teisės pateikti  visuomenės informavimo priemonėms savo nuomonę kaip oficialią įstaigos nuomonę.

26. Informacijos teikimas visuomenės informavimo priemonėms, filmavimas, fotografavimas, garso ir vaizdo įrašų darymas įstaigos ir jos struktūrinių padalinių patalpose  privalo būti derinamas su viešųjų ryšių specialistu, atitinkamo struktūrinio padalinio vadovu  ar įstaigos direktoriumi.

27. Siekiant išvengti netikslumų, įstaigos direktorius, ar kitas paskirtas asmuo, suteikęs informaciją apie įstaigos veiklą visuomenės informavimo priemonių atstovams, apie tai informuoja įstaigos viešųjų ryšių specialistą, struktūrinio padalinio darbuotojas arba šio padalinio vadovas apie suteiktą informaciją  visuomenės informavimo priemonių atstovams informuoja įstaigos direktorių arba įstaigos viešųjų ryšių specialistą.

28. Visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams neteikiama informacija:

28.1. kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba yra privataus pobūdžio informacija;

28.2. kurią teikti draudžia kiti įstatymai, nes jos suteikimas pakenktų valstybės saugumo ir gynybos interesams, baudžiamajam asmenų persekiojimui, skatintų pažeisti valstybės teritorijos vientisumą ar viešąją tvarką arba jos nesuteikimas užkirstų kelią teisės pažeidimams ar būtų labai svarbus žmonių sveikatai apsaugoti;

28.3. kuri gali žeminti asmens garbę ir orumą;

28.4. kuria būtų atskleisti ikiteisminio tyrimo duomenys;

28.5. kitais teisės aktų numatytais atvejais.

30. Teikiantis informaciją asmuo turi paprašyti, kad besikreipiantysis visuomenės informavimo priemonių atstovas nurodytų savo vardą, pavardę, pareigas bei visuomenės informavimo priemonę, kuriai atstovauja arba pagrindą, kuris patvirtintų apie jo kaip žurnalisto statusą (sutartis su viešosios informacijos rengėju ir/ar buvimas žurnalistų profesinės organizacijos nariu).  Teikiantis informaciją asmuo turi teisę neteikti informacijos asmeniui, atsisakiusiam pateikti šiuos duomenis, arba nebūdamas įsitikinęs besikreipiančiojo asmens tapatybe bei pareigų tikrumu.

31. Informacija apie įstaigos veiklą visuomenės informavimo priemonių atstovams teikiama šiomis formomis:

31.1. pranešimais spaudai;

31.2. interviu visuomenės informavimo priemonei;

31.3. atsakymais žodžiu, raštu arba elektronine forma į visuomenės informavimo priemonės ar jos atstovo paklausimus;

31.4. skelbiant informaciją apie veiklą įstaigos interneto svetainėje arba pateikiant ją elektroninės naujienų prenumeratos būdu;

31.5. organizuojant spaudos konferencijas, renginius ir pan.

32. Informacijos apie įstaigos veiklą visuomenės informavimo priemonių atstovams teikimo formas, numatytas Aprašo 31 punkte, kiekvienu konkrečiu atveju turi teisę pasirinkti įstaiga.

33. Informacija apie įstaigos veiklą visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams gali būti teikiama ir kitomis formomis bei būdais, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, nediskriminuoja atskirų visuomenės informavimo priemonių ir jų atstovų bei kai informacijos teikimo formos ir būdai yra priimtini ir įstaigai, ir informacijos gavėjui.

34. Tais atvejais, kai visuomenės informavimo priemonės atstovams informacija negali būti teikiama, apie tai visuomenės informavimo priemonės atstovams pranešama, nurodant atsisakymo pateikti informaciją priežastis.

35. Viešųjų ryšių specialisto ar kito įgalioto teikti informaciją darbuotojo kontaktiniai duomenys turi būti viešai skelbiami įstaigos interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Už Apraše nurodytų reikalavimų nesilaikymą įstaigos darbuotojai atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________________