PATVIRTINTA
Valstybinės teismo medicinos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. d. įsakymu Nr. 117-V

 

 

 

 

 

 

valstybinės teismo medicinos tarnyboS Prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainės administravimo
tvarkos aprašas
   

I. Bendrosios nuostatos
 
1. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – VTMT) interneto svetainės administravimo tvarkos aprašas(toliau – tvarkos aprašas)nustato VTMT interneto svetainės struktūrą, informacijos rengimo, teikimo, skelbimo, tvarkymo bei interneto svetainės administravimo tvarką.
2. VTMT interneto svetainės paskirtis - teikti internetu informaciją apie VTMT veiklą, teikiamaspaslaugas ir jų prieinamumą vartotojui.
3. Informacija kaupiama VTMT serveryje, VTMT interneto svetainės (toliau – Svetainė) oficialus adresas www.vtmt.lt ir suformuotas laikantis bendrų elektroninių adresų formavimo standartų.
4. Šis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2006, Nr. 115-4376; 2009, Nr. 154-6976).
5. Svetainėje visa informacija pateikiama Lietuvos Respublikos valstybine kalba – lietuvių kalba. Aktuali VTMT veiklos informacija interneto svetainėje gali būti pateikiama anglų kalba.
6. Svetainė negali būti naudojama komercinių paslaugų ar įmonių reklamai. Joje negali būti komercinių reklaminio pobūdžio užsklandų, ypač rodomų iš reklaminių tinklų.
7. Svetainėje talpinama tik vieša informacija apie įstaigos veiklą, kuri nesudaro valstybės ar tarnybos paslapties bei nėra konfidenciali.
8. Svetainėje įdiegta žodinės paieškos sistema, kuri sudaro sąlygas ieškoti reikiamos informacijos pagal raktinius žodžius visoje Svetainėje.
9. Šiuo tvarkos aprašu turi vadovautis struktūrinių padalinių vadovai bei asmenys, paskirti atsakingais už informacijos rengimą, teikimą ir administravimą interneto svetainėje.

 

II. REIKALAVIMAI INTERNETO SVETAINĖS STRUKTŪRAI


10. Svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis, atspindintis įstaigos veiklą.  
11.Kiekvienas Svetainės puslapis suskirstytas į keturias dalis. Viršutinėje dalyje talpinama pagrindinė tinklalapio antraštė, kurią sudaro:
11.1. Valstybės herbas;
11.2. VTMT pilnas pavadinimas;
11.3. VTMT pastato nuotrauka;
11.4. VTMT rekvizitai;
11.5. VTMT pagrindinės veiklos sritys;
11.6. Kita teisės aktų nustatyta tvarka privalomai skelbtina informacija.
12. Ši pagrindinė tinklalapio antraštė matoma atidarant kiekvieną atskirą Svetainės puslapį. Svetainės puslapio apačioje pateikiama VTMT kontaktinė informacija.
13. Likusi puslapio dalis skirstoma į dvi dalis (zonas) – kairiąją ir dešiniąją. Kairioji dalis yra pagrindinės tinklalapio informacijos nuorodų zona, kurioje pateikiami pagrindiniai tinklalapio struktūriniai skyriai ir sritys. Skyrių ir sričių sąrašas sudarytas pagal Aprašo antrajame skyriuje nurodytus tikslius skyrių ir sričių pavadinimus. 
14. Esant reikalui, internetinės svetainės skyrių bei sričių struktūra gali būti papildyta, tačiau visi privalomi skyriai ir jų pavadinimai turi išlikti ir atitikti Aprašo reikalavimus. Pirmo puslapio dešinėje dalyje pateikiama trumpa informacija apie VTMT. Kitų puslapių - informacija, atitinkanti struktūrinio skyriaus ar srities informacijos reikalavimus.
15.Svetainėje turi būti šie skyriai ir jų sritys:
15.1. Struktūra ir kontaktai:
15.1.1. vadovas;
15.1.2. direktoratas;
15.1.3. struktūros schema.
15.2. Teisinė informacija:
15.2.1. teisės aktai;
15.2.2. teisės aktų projektai;
15.2.3. tyrimai ir analizės;
15.2.4. teisės aktų pažeidimai;
15.2.5. teisinio reguliavimo stebėsena;
15.2.6. teisės aktų paieška.
15.3. Veikla:
15.3.1. nuostatai;
15.3.2. planavimo dokumentai;
15.3.3. veiklos sritys;
15.3.4. darbo užmokestis;
15.3.5. viešieji pirkimai;
15.3.6. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;
15.3.7. finansinių ataskaitų rinkiniai;
15.3.8. metinės ataskaitos;
15.3.9. vadovų darbotvarkės;
15.3.10. partneriai.
15.4. Paslaugos:
15.4.1. teikiamų paslaugų kainos;
15.4.2. paslaugų kokybės vertinimas.
15.5. Nuorodos.
15.6. Kokybės vadybos sistema.
15.7. Naujienos.
15.8. Darbo pasiūlymai.
15.9. Rodyklė.
 
III. REIKALAVIMAI INTERNETO SVETAINĖS INFORMACIJAI
 
16. Svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisės aktų reikalavimus atitinkanti informacija. Informacija, kuri skelbiama ir užsienio kalba (skyriuje English), abiejų kalbų svetainių versijose turi būti atnaujinama vienu metu.
17. Svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ pateikiama:
17.1. VTMT struktūrinių padalinių sąrašas su kontaktine informacija;
17.2. struktūrinio padalinyje teikiamų paslaugų (gyventojų aptarnavimo) laikas;
17.3. struktūrinių padalinių svarbiausi uždaviniai ir atliekamos funkcijos;
17.4. atliekamų paslaugų (tyrimų) kainos;
17.5. atsikaitymų už suteiktas paslaugas tvarka;
17.6. struktūrinių padalinių darbuotojų vardai, pavardės, tarnybinio el.pašto adresai;
17.7. darbuotojo atliekamos funkcijos ir pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai.
18. Svetainėje skelbiamas įstaigos darbuotojo elektroninio pašto adresas turi būti sudarytas iš lotyniškų raidžių pagal šią tvarką: vardas.pavardė@vtmt.lt. Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama antra dvigubos pavardės dalis.
19. Šio skyriaus srityje „Vadovas“ pateikiama VTMT direktoriaus nuotrauka ir gyvenimo aprašymas, srityje „Direktoratas“ - VTMT direktorato sudėtis (nurodant direktorato narių vardus, pavardes ir pareigybes), srityje „Struktūros schema“ – VTMT valdymo struktūros schema.
20. Svetainės skyriuje „Teisės aktai“ skelbiama informacija, atitinkanti reikalavimus, nurodytus Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše.
21. Svetainės skyriuje „Veikla“ – pristatomos pagrindinės VTMT veiklos sritys. Čia skelbiama visa vieša informacija, susijusi su VTMT veikla, planavimu ir veiklos kryptimis, pateikiama trumpa VTMT istorija, VTMT nuostatai, taip pat informacija apie VTMT darbuotojų darbo užmokestį, biudžeto vykdymo bei finansinių ataskaitų rinkiniai.
Žemiau pateikiami šio skyriaus sričių pavadinimai ir būtina sričiai informacija:
21.1.VTMT istorija - pateikiamas trumpas įstaigos istorijos aprašymas;
21.2. Nuostatai – skelbiami VTMT veiklosnuostatai;
21.3. Planavimo dokumentai - pateikiami paskutinių trijų metų metiniai veiklos planai bei veiklos ataskaitos ir kiti su VTMT veiklos planavimu susiję dokumentai. Ankstesnių metų planavimo dokumentai ir metinės veiklos ataskaitos talpinamos srityje „Archyvas“.
21.4. Veiklos sritys – pateikiama informacija, sugrupuota pagal pagrindines VTMT veiklos sritis: „Tyrimai ir ekspertizės“, „Mokslas“ ir „Ekspertų rengimas ir mokymai“. Šioje interneto svetainės srityje skelbiama konkreti informacija ir nuorodos apie šiuo metu vykdomus VTMT svarbiausius projektus ir veiklą.
21.5. Darbo užmokestis – pateikiami VTMT darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas (neatsižvelgiant į struktūrinio padalinio pavadinimą), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
21.6. Viešieji pirkimai – pateikiama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma skelbti informacija apie numatomus, vykdomus ar įvykdytus viešuosius pirkimus ir kita su VTMT viešaisiais pirkimais susiujusi informacija.
21.7. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai - pateikiamos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nurodytos VTMT biudžeto vykdymo ataskaitos.
21.8. Finansinių ataskaitų rinkiniai - pateikiami teisės aktuose nurodyti privalomi skelbti VTMT finansinių ataskaitų rinkiniai. Tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka ir terminais. 
21.9. Vadovų darbotvarkės - skelbiama informacija apie VTMT direktoriaus iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ir kitus darbinius susitikimus). Jei dėl kokių nors priežasčių apie susitikimą nebuvo paskelbta iki jo pradžios, tai apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną. 
21.10. Partneriai - pateikiama informacija apie VTMT bendradarbiavimą su Lietuvos bei tarptautinėmis organizacijomis, nuorodos į jų interneto svetaines. skelbiama informacija apie tarptautinius tinklus bei programas, kuriose dalyvauja VTMT.
22. Svetainės skyriuje „Paslaugos“ skelbiama informacija apie VTMT teikiamas paslaugas, tyrimų atlikimo grafikas, paslaugų kainos privatiems užsakovams. Užsakovų patogumui paslaugos pateikiamos sugrupuoto pagal atliekamų ekspertizių (tyrimų) rūšis.
Šio skyriaus srityje „Teikiamų paslaugų kainos“ skelbiami konkrečių paslaugų pavadinimai ir nurodomos jų kainos. Srityje „Paslaugų kokybės vertinimas“ sudaryta galimybė užsakovams pareikšti savo nuomonę ir pateikti pastabas paslaugoms ar bendradarbiavimui gerinti, užpildant užsakovo apklausos anketą. 
23. Svetainės skyriuje „Nuorodos“ pateikiamos nuorodos į kitų su VTMT veikla susijusių įstaigų, VTMT padalinių, steigėjo ir svarbiausių Lietuvos Respublikos institucijų bei įstaigų svetaines.
24. Svetainės skyriuje „Kokybės vadybos sistema“ pateikiama informacija apie VTMT vadybos sistemos atitiktį tarptautinių standartų reikalavimams, kokybės politiką ir tikslus bei VTMT akreditavimą ir licencijavimą.
25. Skyrių „Naujienos“ sudaro dvi sritys: pagrindinėje skelbiamos trys vėliausios su VTMT veikla susijusios naujienos ir informaciniai pranešimai arba jų santraukos (jei naujienos ar informaciniai pranešimai didesnės apimties), įrašoma jų skelbimo data, kiekviena vėlesnė naujiena pateikiama aukščiau už anksčiau skelbtą. 
Kita sritis skirta naujienų archyvui. Joje saugomos anksčiau skelbtos naujienos ir informaciniai pranešimai, tačiau ne senesni nei 12 mėnesių.
26. Svetainės skyriuje „Karjeros galimybės“ pateikiama informacija apie:
26.1. VTMT reikalingus darbuotojus (priėmimas į laisvas darbo vietas);
26.2. skelbiamus konkursus darbo vietoms užimti;
26.3. VTMT Personalo skyriaus ir kanceliarijos kontaktiniai duomenys.
27. Svetainės skyriuje “Rodyklė“ pateikiama nuosekli VTMT interneto svetainės puslapių struktūra.

 
IV. REIKALAVIMAI TEIKIAMOS INFORMACIJOS TEKSTUI


28. Svetainės skiltyse pateikiamoje informacijoje (straipsnyje ar srityje) turi būti naudojamas vientisas stilius (teksto šriftas, dydis, spalva), toks kaip ir kitose svetainės skiltyse. Nuorodų šrifto stilius turi būti taikomas tik nuorodoms žymėti.
29. Tekste (straipsnyje) svarbi informacija išskiriama teksto paryškinimu (angl. bold) arba kursyvu (pasvirimu, angl. italic).
30. Jei teksto apimtis didelė, tarp skirtingų pastraipų paliekami didesni tarpai.  

 
V. INFORMACIJOS PATEIKIMAS, PUBLIKAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

31. Svetainės priežiūrą ir administravimą vykdo interneto svetainės administratorius - Informacinių technologijų skyriaus informacinių technologijų specialistai.
32. Svetainės administratorius tvarko Svetainę laikantis nustatytos struktūros bei kitų privalomų techninių reikalavimų, talpina VTMT atsakingų už informacijos pateikimą darbuotojų pateiktą ir su Personalo skyriaus ir kanceliarijos specialistu, atsakingu už viešuosius ir tarptautinius ryšius, suderintą informaciją atitinkamuose svetainės skyriuose, užtikrina savalaikį informacijos talpinimą ir jos atnaujinimą.
33. Svetainės administratorius atsakingas už:
33.1. Svetainės techninę priežiūrą;
33.2. tekstų ir kitų elektroninių dokumentų sukėlimą į interneto svetainę; 
33.3. informacijos atnaujinimą ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo informacijos pateikimo momento;
33.4. reguliarų naujos informacijos struktūrizavimą VTMT viduje bei jos pateikimą interneto svetainėje ne vėliau kaip per 8 darbo valandas nuo informacijos pateikimo momento;
33.5. interneto svetainės atitikimą tvarkos aprašo bendrosioms nuostatoms ir struktūros reikalavimams;
33.6. interneto svetainės lankytojų pateiktų klausimų persiuntimą vadovybei.
34. Informaciją Svetainės skyriuose ir srityse rengia ir teikia VTMT direktoriaus 2013 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 89-V „ Dėl darbo grupės sudarymo Valstybinės teismo medicinos tarnybos interneto svetainės struktūrai patobulinti ir informacijai atnaujinti“ paskirti atsakingi darbuotojai:
34.1. VTMT direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai atsako už VTMT mokslinės veiklos, plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimosritį - už informacijos apie mokslines programas, mokslinių renginių datų bei darbotvarkių, įvykusių mokslinių renginių suvestinių, informacijos apie Europos Sąjungos projektus ir tarptautinius projektus, informacijos apie partnerius, su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, VTMT metinių ataskaitų ir kitos aktualios informacijos pateikimą, priežiūrą ir atnaujinimą.
34.2. VTMT kokybės vadybininkas atsako už informacijos, susijusios su vadybos sistema pateikimą, priežiūrą ir atnaujinimą.
34.3. VTMT direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atsako už VTMT ūkinės veiklos sritį, informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais bei kitos informacijos, susijusios su ūkinės veiklos sritimi, pateikimą, priežiūrą ir atnaujinimą. 
34.4. VTMT Mokslo, plėtros ir analizės skyriaus vedėjas atsako už VTMT planavimo dokumentų - strateginių ir veiklos planų, projektų, vidinių ir išorinių mokymų, studijų veiklos srities dokumentų - programų, paskaitų tvarkaraščių, bei kitos informacijos, susijusios su skyriaus veiklos sritimi, pateikimą, priežiūrą ir atnaujinimą. 
34.5. VTMT Personalo skyriaus ir kanceliarijos vedėjas atsako už informacijos, susijusios su VTMT struktūra, pareigybėmis, padalinių kontaktais (adresai, telefonų numeriai ir kt.), darbuotojų vardais, pavardėmis bei pareigybėmis, teisinės ir kitos informacijos, susijusios su skyriaus veiklos sritimi, pateikimą, priežiūrą ir atnaujinimą. 
34.6. VTMT Informacinių technologijų skyriaus vedėjas atsako už savalaikės, tikslios informacijos patalpinimo užtikrinimą į interneto svetainę reikiamuose skyriuose bei kitos informacijos, susijusios su skyriaus veiklos sritimi, pateikimą, priežiūrą ir kontrolę, VTMT internetinės svetainės techninių galimybių plėtrą. 
34.7. VTMT vyriausiasisis finansininkui atsako už VTMT finansinės informacijos bei kitos informacijos, susijusios su VTMT finansine veikla, pateikimą, priežiūrą ir atnaujinimą. 
34.8. VTMT Personalo skyriaus ir kanceliarijos skyriausviešųjų ir tarptautinių ryšių specialistas atsako  už VTMT internetinės svetainės visos informacijos priežiūrą, kontrolę ir atnaujinimą, svetainės anglų kalba parengimą, priežiūrą ir kontrolę, už taisyklingos lietuvių kalbos naudojimą VTMT svetainėje. 
34.9. VTMT juristas atsako už VTMT svetainės struktūros ir informacijos atitikimo galiojantiems teisės aktams priežiūrą ir kontrolę.
35. Svetainės administratoriui teikiama informacija turi būti tiksli ir suderinta su Personalo skyriaus ir kanceliarijos specialistu, atsakingu už viešuosius ir tarptautinius ryšius, kuris, esant reikalui, redaguoja ir formuoja galutinį teksto turinį.
36. Informacija Svetainės administratoriui pateikiama elektronine forma (kompiuterinėse laikmenose arba el. paštu) bet kuria iš „Microsoft Office“ paketų programų ar lygiavertės tekstų rengyklės formatais.
37. Netvarkinga ar ne pagal reikalavimus pateikta informacija grąžinama iki visiško jos sutvarkymo.
38. Už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą, tekstų prasmę, duomenų tikslumą, laiku pateikimą, atnaujinimą tiesiogiai atsakingas informaciją pateikęs asmuo.
39. Teikiant informaciją, turi būti nurodoma informacijos publikavimo svetainėje pradžia ir pabaiga bei publikavimo interneto svetainės skyrius ar sritis.
40. Renginių organizatoriai, pageidaujantys, kad apie praėjusį renginį informacija būtų paskelbta svetainėje, aprašymą ir nuotraukas pateikia (suderinę su Personalo ir kanceliarijos skyriaus vedėju) kompiuterinėse laikmenose arba el. paštu VTMT interneto svetainės administratoriui per tris darbo dienas po renginio.  

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

41. Tvarkos aprašas gali būti papildomas, keičiamas ar naikinamas VTMT direktoriaus įsakymu. 
42. Už informacijos pateikimą Svetainei ir jos atnaujinimą atsakingi darbuotojai tvirtinami VTMT direktoriaus įsakymu.

_______________________________________________