Veikla

 

Valstybinė teismo medicinos tarnyba (toliau - VTMT) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga. VTMT paskirtis – teikti kokybiškas teismo medicinos paslaugas, atliekant teismo medicinos ekspertizes ir tyrimus pagal teismų, prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų pavedimus, kitų fizinių ir juridinių asmenų prašymus. 

VTMT turi padalinius - ekspertinius skyrius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Jurbarke ir Marijampolėje. VTMT dirba teismo medicinos ekspertai, turintys teismo medicinos eksperto kvalifikaciją ir įtraukti į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. Visos Lietuvos teismo medicinos laboratoriniai tyrimai ir ekspertizės atliekami Vilniuje esančiose Toksikologijos, Serologijos ir DNR, Medicinos kriminalistikos ir Histologijos laboratorijose.

VTMT atliekamos šių rūšių teismo ekspertizės:

1.       Mirusiųjų žmonių kūnų ir jų dalių,

2.       Gyvų asmenų,

3.       Deontologinės,

4.       Toksikologinės,

5.       Serologinės,

6.       DNR,

7.       Osteologinės,

8.       Medicinos kriminalistikos,

9.      Trasologinės,

10.   Metalų koncentracijos nustatymo biologiniuose objektuose,

11.  Planktono diatomėjų nustatymas biologiniuose objektuose ir vandens telkinio vandenyje,

12.   Gliukozės kiekio nustatymas mirusiųjų kraujo plazmoje, 

13.   Glikogeno kiekio nustatymas biologiniuose objektuose, 

14.  Histologinės.

Nuo 2012 m. VTMT akredituota pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 atlikti Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos akreditavimo pažymėjime nurodytus teismo medicinos tyrimus. VTMT įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina, kad įstaigoje atliekamų tyrimų metodai, darbuotojų kvalifikacija ir darbo kokybė atitinka standarte LST EN ISO/IEC 17025 nustatytus reikalavimus.

VTMT yra teismo medicinos gydytojų ruošimo bazė, kurioje rengiami būsimieji teismo medikai – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto teismo medicinos studijų rezidentai.

VTMT dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų, Mykolo Romerio, Vytauto Didžiojo universitetų studentų mokymo procese dėstant teismo medicinos dalyką.

VTMT teismo medicinos ekspertai tobulina profesinę kvalifikaciją šalyje ir užsienyje organizuojamuose profesinio tobulinimo kursuose, seminaruose, mokslinėse – praktinėse konferencijose, rengia metodinius leidinius ir straipsnius mokslinės ir praktinės veiklos temomis Lietuvos recenzuojamuose mokslo ir tarptautiniuose leidiniuose. VTMT bazėje profesinę kvalifikaciją tobulino Italijos, Japonijos, JAV, Baltijos šalių ir kitų Europos šalių įvairių teismo medicinos sričių specialistai.

VTMT specialistai sėkmingai įsijungė į tarptautinius teismo medicinos srities projektus – Europos Sąjungos 6 Bendrosios Programos projektą DRUID, Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programą, dalyvauja Europos Sąjungos 7 Bendrosios Programos teismo genetikos kompetencijų tinklo projekto EUROFORGEN-NoE, Europos policijos kolegijos (CEPOL) ir kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose mokymuose bei palyginamųjų tyrimų programose: Toksikologijos laboratorija – Labquality programoje, Helsinkis, Suomija; Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) tarptautinės kokybės užtikrinimo programoje (IQAP), Austrija; Norvegijos visuomenės sveikatos instituto Teismo medicinos ir piktnaudžiavimo narkotikais tyrimų skyriaus Nordquant ir Nordscreen kvalifikacijos tikrinimo programoje; Serologijos ir DNR laboratorija – Europos kokybės kontrolės komisijos GEDNAP programoje, tarplaboratorinių tyrimų kokybės patikros programoje Relationship Testing Workshop, Danija, tarplaboratorinių tyrimų kokybės patikros programoje su Lietuvos kriminalistinių tyrimų centru ir kt.

VTMT yra Lietuvos teismo medikų asociacijos, Baltijos šalių teismo medikų asociacijos, Tarptautinės teismo medicinos akademijos (International Academy of Legal Medicine – IALM), Europos teismo medicinos tarybos (European Council of Legal Medicine – ECLM) narė.